Home

Saurata baca agara kotafam kosimma kišayya, batafala koytenni. latta minta asattana komaldana.

Saurata baca agara kotafam kosimma kišayya, batafala itennima kišamowa anidiki latta minta ekkenala abarmowallena derňad kantima kalla, tamana kuname kadorma saurata bacena kuname kotifiňňa arbam kosimma kišayya, kidoka kiša lakasuna kišamowa katakena kogošake.

Read more...

Shabiya hakumata kunama laga kufulunasi kolama matarebowa anis kikki gas gosumowa kotakke.

Inna damanenabbu tama okitenalle Šabiya usula kunama igidala biša laga gen nasonaňanda kidabbu kunama laga agitosunasi suňas gosumowa kotakke.

Read more...

ብቱን ቃልሲ ደንበ ተቓውሞ፡ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝድለ ለውጢ ከምጽእ ኣይክእልን

ሓድነት ሓይሊ እዩ፡፡ ዝሰመረ ይዕወት፡፡ ብዘይ ስምረትን ሓድነት ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን፡፡ እዚ ቅዱስ ሓሳብ ማንም ኤርትራዊ ዝግንዘቦን ከተግብሮ ለይትን መዓልቲን ህርድግ ዝብለሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ፡፡

Read more...

Kunama košera tummadiya baganana, abaye sulba kišannimasi abbarabbu kosodaki ibo kikoma koybiša bacena komaldiya hirata kikina kogošake.

Agara abaya kišama Šabiya usula fanaka aňňadiyeddela inna kaynama kunamiňa tummadena kisaladanasina, buškus kolanasi, iširgamma matareba kišano olamma ondoba kosimme.

Read more...

Saurata baca agara kotafam kosimma kišayya, batafala koytenni latta minta abarma.

Kunama agara koybišiyasiddabu bila kišama kalla unukin koludama arba ayšino? sumowana ide baciya batafalala kinite gosuma fagudeki ayneno?suma kokelowatta kalumma anabu,tamata kunama košera Erteria koybiša koytemasibbu inna galle 25menayela šabiya usulabu ayka kalli haydi kiteki golgaski minda abarmabu saurata baca idoronasi šosubessa, angudabu derňad kantina kogošake.

Read more...

SAURATA BACA AGARA KOTAFAM KOSIMMA KIŠAYYA BATAFALA KOYTENNI.latta minta ekkena

Ekkenabu kadoroma anibodiňowatta kawamma anabu, saurata bacad godimena manatiya ayšino? Ide ibinima ayibeki, okodoka aykidi tabilabu batafala tabilata ekki marosu sumowana kokela bodena maydabu  berked kantina kogošake.

Read more...