Home

Kunamasi Wasiňňa kosama Kotadiňňe tiribasi katirabbu fedina kogošake.

Fanaka aňňadiyedela kawda kaloma kalla, Kunama kotade bubiye kunama dannodasi wasiňňa šadiye deya. Kotadiňňe badigiriňňa sange. Kotadiňňe Wiňňa dade.

kotadiňňe tummadiňňa išileňňa šadiyena deya. Inna damanenabbu tummada helata tummada gudurata tummanuyya faga mina tillanuna diki kawda godimowa lagokanki fedki kawda godima dittiya, tummasuma helatakin koyte gosuma ojowa wabbu kantiki konabbu kabinima hake okosimasi deya.  Kunama udduda kišama Erkukodisuna inna baca gallenayela kobinima tagamena fagudesi ayokomabbuna, tagamittabbu kibat kifalki inna hira fefemenasi kiddimowa, nyumada aňňada kosimasi dittiya, kunama tummada kitalalimowabbu deya. Kosusan kunama bacena kotade sallenaye kidoromma anabbu kos kišima baca acowana, tama kotadenaye okossu kokodoromala kosima šidawdowa anda aňňadan deya. Ora suka kotikana, kotika tokorana Usa sadanda aurowa kunama agasakin olays kišannima kalla konti kinamowa tabilowa Erkukodisuna, kotade salliyena okotaytamowabbu tammake ay hirala kosibessa wabbu kanti godima hakowa deya.

Kunama uddoda Erkukodisusi kišayyana, Kaa nafare iňňa kallabbu kontiki tummada fardowatta agaleke makukeno malonni dabbu arfan koynama Šabiya lilikowassi tamana Erkukodisuna, kotade salliyena tiribabbu kotukuše kolaki, kunama baca kunama sasasi kišamowana, kunama dannodanda kokela alematala kosimowa kibabonasina, obal kosama kunama ňela ňašena, okodoka košitiňňa laga Erku lamila dawdima majowaye duwadiyabbu kaynitenasina,

kunama kasa kokala dittiya, Eritrea košere ellidawdiye majiya hirittabbu koytenasi katiros kibac gosumowa kotalalinasi Erkukodisuna, kotade salliyena arba hira kinammowa kotakeman deya.

Tamana kotadiňňe kunamasi wasiňňe dimowa kišabe, Erkukodisuna kunama kotadena, hon gomma arbowa inna latta goda kišanalle kamalannima kosamowana, innana Baharakin Tafara aw Konkorabbu gawdimowa kokala ditta derňadimma kišamowa deya. Erkukodisu kišabe, kunama kotade salliye inna kotiribama kunama tummadena, yadabbu koytema ayibanummeki, kokoba uturana fiteta taggimanabbu konadima kišamowa natakemma suna helatam kosiyya, šabiyana taleniyena biloke kosana.

Woynabbu komaldala kunama agarata šas kolana edettam kosiyya, Kunama kotade salliye, kunama dannoda kotalali kosona helate kosamowa kitakki ašikin andabbu kotadiyela kuwaki tummadiya kitiriba sagusuna kogošake. Tamana inna kabinima kunama tummadena kawibbu dekesuma kišayya, kanimbiki fedima  kunama bacana kokamaliki dekes kišanokowa dittiya, bušukus kišanowa katakena kogošake. Ide kunama bacena bušukusuma kallale kišayya, kunama dannodana kotadamowa katakki, kotadiňňe tiribasi kaynama kalma bubiyabu kabacina kogošake. Tummadiňňa katiribama kišayya abayabbu kosa gomma ušurufena matarebe waga woynannimowana kunama bacala kokona dangirada kosinnimowa katakki tummadiňňala katiriba.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!