Home

Kunama dannodana, tummadasi ajala kosama kososona Šakafe-si fanaka itetala katukušena kogošake.

Laga minadumenalle ay košera kišano košita laga kososoniyena, Furdiyana ňeliyana laga mintiyedana koynamowa kotakema. Iša gosubbu, ay laga mintalla kosuka woyniyon gomma košere kosabe košita laga agare woyna sugunnemma  kososonowaye kosano  furdowaye bubiye maydeda šodki kawdanni.

Ayšisi kososona bayena furda bayena okosima sabbatasi.

Inna kokaloka kunama košerana lagala kokosima mina dumowayekin ella kišamowabbu, kososoniyena, furdiyena, ňeliyana konandiki woyneyosuma laga mintana kinamowa kotakema. Baddowalle kawdama kalla, inna kunama ibin kikaki gas gosuma furdenayena kososonenaye bubiye lušokeda šod kawdanni. kososona šakafena, furda bayena kinnamowa kontiki kotak gosuma kišamowabbu kunama agasala kososona bayena furda bayena okosimme dabbu šodki kawdanni. No, inna kososona bayenayena furda bayenaye aykedibbu sarod kanola? Kaa elide aw košerelle  aykedibbu selen kususuki kososona mayde sugunnemmo? suma kokelenaye ay wagala kosima kunama nawski kokelaki kasidiyana issega kišona kogošake.Šadiyabbu kunama agasala kokosima kososona šakafeda Usa Sadanda kunama tummadasina dannodasi ajala mišo gomma nekede barenamme kosano, Kobina kaa ella uliyasi sugunnesuma ayiba kišamowa otakemmabbu, kobina aw diina kidabbu kokofoki kunama agasala kišano kobine agasala gedana, kokkana, kasarana aba kalla na kosso? kobinaňa mayda. kobineya baya. Kobinaňa mekayya danna woyniyoda mitena dabbu koňeraki ištan gomma lilika šakafenayenasi fanaka itetala sarod kanolamma kišayya dannodiňňa kokela alematala kosimowa katakena kogošake.

Anda kiba keyanenkin inna kunama agasala kokkam usukanasina kunama baca kitadanasi Šabiyam ibinima matarebena  koli kosana kikayloma elide, woyna Usa Sada-da lilikenabbu kunama kososona maydeda Awsa furdala kišabe Amboba-la  ellabbu kamin kanki, kona kona kakosoki kakodadiki, tummadellabbu gadki Tafarasi kišabe, Kolaka-si ted kakoso kaynama kodadowana tarafosumowa deya. Ide kolla malaytiňňa awsa furdala kutunasi fesumala Kolla koda kaki kasoki, kakodadi kaynama tabila lušowana, Šukurambe dogonabbu led kaynamowa fantaša kominibbu kakosonasi kaddimowa illiyabbu kososona anda šakafana, kunama dannodana tummadanasi fetis kolama tabila kišamowa deya. No, kunama agasala inna lilika šakafenabbule nisuma kallale kišayya, Na na sellala kiki uta? na kunamino awsa furdambe amboba furda naws kikibbu kodada lewesuna? na kunamino kowwa kolabbu iki uduma kišona? na kunamino digina fesubbu ňadiya kiňana? Na kunamino kunama kodiya kotik kiyabbu kokobiyala kuwana? dima kallale kišayya, kunama dannodana tummada  anda kofetala kosimowa kasono kantimowa deya. Inna bubiya ay ikono dima kallale kišayya, Šabiyana taleniyena okki gan gomma ištadowa deya.

Woynabbu komaldala kunama agara sasata šas kolana edettam kosiyya, Kunama dannodasina tummadasina ajala kosama kososona bayeda Usa sadike fanaka itetala sarod kanolana kogošake. Innaye sarod kanolanowa, Kosasabbu deya. Kosasa ay borasi tabila kuburuma kišamowabbu kikkesi kosasa itata kasodana kogošake. Ide kotorona kafalana Siyasata targadana kaynama kišayya inna jola kosama lilikenayena kososona bayeda kunama dannodana konandanasi ajala kosamenaye sarod kanolanasi šodina. woynabbu inna tilladinasi kittitiňňa Erkukodisu Usa dimenalle kobina suma kinammowa katakki, Sada eya fasuna kišamowabbu agigatiyana šutiyette kalaydaki kanuna kekata segen kakinasi lilikiya kekiyabbu kidor goske. Kobina kidabbu kokki gas gosuma ištadowana kobina kaa ella uliyaňňa kišamowabbu tuffadittabbu ankatoda kosalana kunama tummada kisaňňemma tabilabbuna kobine ayniya bilela gomatala kotinkišamabbu kokobin gamuna kogošamowa kille kidorke. innabbu kime kunama agarena inna lilika keddusenalle kakobinki tilladisi  tummadina kogošake. Šabiya lilika dimala kunama bagana kišamowa katakki abayiňňa Šabiyasi nabuliyata katuna kogošake.

Kosamaromana Tummasuma helata bata fala dirariya deya.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!