Home

Kogošina Yedetta

Ertereya Kunama Koibša Dimokrasiya Suñada (ERKUKODISU) Šabiya akumatette kinana kotengena kišano suguda koibišiya masa bata falabbu tillaski nabuliyala banderatiya šakate satte kinamowa kidorobbu falla sumokolle deya. Šabiya akumatatte konenam kosimme gufedam kosimme.

Oina kokaloka Šabiyam ussu kidorooma maktabela gufedki kafurdaki Kunama furda magotake malekedowana Šabiyata sugudana gurgunyadowakin aññadellana kinamme. Sossommeki Šabiya mesaya community fardiyela kišano ellela meliki mefesteyana ašikin diyadatabbu Šabiya kosamowa oraton kosanowakin aññadellana kosimme. Allebbu mabusa itala mena biyabbu tenkoski sumabbuna kayaki dora buda imba kanimbinnimasina haddadoski imba kabinki ottabbuki Kunama kotorona kilallabenasi ola šukiyabbu kokosimana obalkema gitadiya keya kesoski oinesina accata kafegedama akumata usulasi ay komi aw ammata kaynaki dargedi? Tela akontabarala kofesta goskedabbu Americala koggas gosuma "fardowana" Kunama dannoda, furdiyana ñeliyana kitadanasi Šabiya akumata matarebabbu kosana gosuma matareba kišamowabbu Kunamiña tummadabbu sakkos kišana dada kochugana dada. Inna matarebena kobin koggan gommowayena tummadiyakin bettimmabbu koitena maksabam kosimme Šabiya talene kosamowabbu Kunamasi Šabiya fardata kokina bakatowa kosimme. Ide itikammowana itakki itikki itikammowassina kasasa. Šabiya farda kimesi tarba amba koibida kišamowa katake! Šabiya akumata Kunamasi namamajinan suyana abarma Taya luguya kidekemmowa kišabbu kalusiyenna sardabbuna okobata kokafalebbu mandariña andolle Kunama banderata fallasunowa tirida kosimme.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!