Home

Šabiya attile tagamiyatte:2017

Higdef usula Kunameda Erkukodisu baškulle ašesi ekke keko keneneski tabarosuma kulabbu

minda abarmabbu kittitowayette kanenenasi orgata kišayana nalatta nasobbu Ethiopia keliki gufen kefalisso oinassina inna akumata kalmanditta ame Kunama agare kalma numenki ide tagama šadiyowa Erkukodisu nume baškulliye numeki Kunama sasowayette higdef usulette agasala kosima kokkowa dabbu kodoromana Kuname higdef usula akumatasi akumatiya kišammowa kommi kodor kosoma kulabbu no Kunamette kakonenenadi kišano inna kokkena sarodinasi kosada kamini dabbu tela uya 03/07/2017 komalda summadowa kommi kose košike. 

Kosadiya kimalama Kulabbu sulluma tabilowa iwiki guduratabbuna mamaja tabilowa ketawaki are lagabbu kubula kutuki kowwa salaski fašalosuma wagela koda kideki saňeydala koske. Innabbuna mamajiya tabilabbu unu kisana Kunamoka dittiya, košera angadena fardiyakin kokotudamowa kitalalima kulabbu matareba tame kiširgake. Minda asattabbu bagana kittite fardana tummadana kušumbureki bambariyala kišano mannodiya usulala kofegedam yonnimasi darisunasina darbesso oinallena fašalosumowana tela uya 31/7/2017 kin 04/08/2017 bagana kittite bubiya sokomasuma summada kogganki seminara komininasi komite kinatawaki sanala kokosimowabbu innana maruwatiya kisanema kulabbu anidki kaudama kalla strategiya tama kolaki Erkukodisu antate fatanana, Ethiopia koliki akumatowatte kofaliki Erkukodisu antate saron kinolana ke nanatawanaski galla Kelida 2003kin 2017 fašalosuma matareba tamabbu kiširgaki šankalladala koske. Inna ašikin kibinki darbeski fašalosuma matarebenabbu abesuna Kunama kittita dina mara kosimmowana maydabbu kotakena heske. Erkukodisu Šabiyatte konena kosimmowa kekiyabbu kidorke.

Konenam kosinowa kunamanda Erkukodisu inna hirenatta kikoma kittitossi indos kibin kikki ankatiya kišoki siyasatiya lilika angadida kinayana sagusuna katirana moralana kinamokowayette deya konenena. Inna sabbatasi deya kakonenedabbu lilikiya salasuma. Tamata agara arta bettis kišomowana ide koki kime Kunamokeno aňadi dima kišayana tummadiňakin bettidinniski gomatala kuwamala elate bare attile sera milliki wagiyala mikoski diyadatabbu tuffan gonke. Elata ekkenowa higdef usulowa kišaki Erkukodisu gate sattiyelabbu: Ertereya kasakalabbu, Diasporana, Bagana kittite fardalabbu hos gosuma arbowana tummada kowowa kisaladanasi ašikin diyadatabbu koweki feske.

Elata abarmowa išigoliňňe masalanda "yebesebese zinab ayferam- ngoram iyaki isabbiki nays kolama ka ngorasi kailonnimmowa" kišano agara mosanda tummada sulluma kowwowa kobin kokamowabu iňňalliya lakammala adaba moola taggimowa iyanowa kotakemena min 2003-2017 ta kosimana kosimmana kolattaki ka kida kotimaki Kunama tummada salan kola košime konena fardotta kolona katirana kalmana niyatowana daummowabbu tummada orowakin bettokala lakamunasi Ethiopia Sudan maliki marbataňňa šambara makolanan dinowaye deya. Tamana Erkukodisu bayowassi bayabbu kifalena niyatowa kišano matareba inamme ide hesumme. Tummadi kakosamara sumette marhaba dokowa. Ukumowayettena etawama tabilowabbu marhaba dokowa. šabiya attile tagamiyette.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!