Home

Šimelba Lajina Kambala Erkuagko Kotada Siyasata darma kikki gaske.

Inna damanenabbu, tela uya 10/9/2017 sambata amela Šimelba lajina kambala Eritrea Kunama Aggera Kotada,

Erkuagko; siyasata diba darma farda asatta kussuki iggas kutamowa Šimalba lajina kambakin nawosuma kabarowa italalike. Inna fardena “Tummadiňňa Kittitodiňňa Gadiba Koybišiňňa Bača Dannodiňňa Wase deya” suma kamaša olkomala koggasuma kišaki, fardowa tokomabbuna ammara andabbuna koggas kutamowa kotalalike. Summadowalle nawn kintima nekede; tama fanakenalle kittitiňňana bačiňana košeriňňa kosima subbiddadana košita laga halatana kililikimabbu kabara sasa gafun kokosomowana, siyasata kitaba 17 kokida kokosasaki targada sasa kokoso kolutamowana, okodoka darma nekedebbu kosasa sasa koggan kolutamowa kotakke.  Inna summadenalle koggan kolutama darma nekedowaye:-

  1. Šabiya  ussuma festibala siyaba ašino? Na nafasino?
  2. Košerellasi šukinab koske nunowa, ňeliyana furdiyana tabiliyabbu kibinki itatomokala deya. No innassi digoski tabila mara kišana nano?
  3. Lajina godda danna ibiša išanabe? suma kokele nawnki darma sasa koggan kolutamowa koytema kabarowa itafki ossoske.

 Eritrea Kunama Aggere Kotada Erkuagko summadiya komaldala laweta kosa farda weykeski; tama kišayyana šabiya ussuma festibala bubiya uliya nafasina tarebasina kišamowa ditta, kunama agara koybišana majana ankatana furdana kitatonasi kišammowana, ide isa lagala kosima kunamowa kiwaloki owawima malowa kuful kikanasi ušurufosuma ondobana ňirfana kišamowa katakki kuname šabiyakin ay kantimmeno ay kantinasi segedina kogošabessa targadki doggagodi sumana, Šabiya kunama agarasi kakonenesso kakumowakin feski kunama tummadowa kisaladana matarebe kiširgaki suňas gosumowabbu kime kuname kittita kaynake tummada kaynake furdiňňana ankatiňňana kitato kasoma Aprille kaynamowabbu kunamette šabiyette kuyette lagette kokaleno mimi milaynima kišamowa ay kunama targaski bačiyala katiros lakasuna kogošake sumena laweta halila bodena šan kinola kolutamowa kotalalike. Inna mola sate 10:30 kin fitetomme ankatabbu kobinima Erkuagko fardena suda sate 3:00ta kogganki fitetomme ankatabbu kosaymala tamfede kotade kinna suka anda kiše kinna arma nauda kubula guja dinena okkoite kolutamowa Šimalba lajina kambakin nawosuma kabarowa duwadiyabbu abbareske.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!