Home

Šabiya usula sarodasi kuname tummadiňala lakadina kogošake.

Tummmada helata tummada gudurtan deya.

 tummasuma abina darga kifegedanamma andiňe masalowa ummiyasi kodamanume. inde damade kula samata kade kantiya andoriňe kunama dannodasina konandasi baddakin šuttata itorimaki isumata ellabbu lakanki gilabbu kokkidaki kunama agara kotadanasi femma abayesi tummadiyabbu saron kinolaki tamma inne kunama agarasi inna hirenatta kokoke. Šadimmabbu kataf kantinasi andoriňe koniyala masa sulba udumala koynamman subbu išayana ugabbuna gujabbunasusamanja morabbu oyna sulaba udumala kokoweki inakema abaye sogala kowaki agariya jallabasi fiteta mema jabinki kunama abayesi iya saronki lagiya digomma kišamowawa kunama urfala kotadamma saman deya.

Ide okodoka kunama agara lagiya burabbu koragiki ka kona koludammabbu haykiyabbu kudumaki dannosuma agarandeya. kunama košera ka malasi durmeda kitakemma dagadabbu kiko oyniyosumma sogiyabbu kikoki kosulema košeran deya. iša ditta kunama lagata wa bimma abaye inna košerena kotada kolanasi imedeyam okomma fada komam kosimme olemma mengelam kosimme. kususan ka ňada kišama šabiya usulabbu kime kuname komala kinamma hayda kayteki gol gad godima yamala kakosimowa kikayloma kunama kosimme. šabiya usula kunama agarasi lagiya totomowa kuful ikanasi kisana gosumowa baddala inna košerenassi šillay kitada kolanasi ay matarebe kiširgaki suňas gosubessa kime kunamesi akayloma kosimme.

šadiyabbu kunama dannodasi kokela alematala fas kutuki suňas gosuma usula kišamowa hegewedinasi akaylonni. Inna kauda godimowa šabiya usulabbu kunama anda urfene alle ditta kiki kibal faski kunama kiša artesi bišiya sabalana, haykiyabbu kosana koytema malalana, itiya dagiyasi urfasi, okodoka šigidiňe juwariňe mabaytiňela  ella baredabbu kayamakin šaski komalda jumultabbu kayaki kunamala kinama kokkowa kekiyabbu kasono kantimowa targasummowa kišaya ditta kunama ayno kišasi ikayloma damana kosimme. inna šabiya mengela sanena tagisuma sabbatasi kunama hayda furdaňa dada išabbu menaňala dagamannidiki tela uya 01/04/95 amela kunamiňabbu kittita ausas kakki koybišiyaňasi baca farda memala kakoske. kunama agar baca fardala koske dokowa numeki tilladiyasi šuka jabiski tummada selle salis kidorki  dannodiyasi abayanda šabiya baddala fada kome kikaki katirabbu kibac gosuma midditala kakosimowa kisibama kunama agara kosimme. Inna damanenabbu anibodowalle kaudama kalla Šabiya usala  sarodasi kuname tummadiňala lakadina kogošake. inna kauda godimala kittita sulbabbabbuna siyasatabbuna kibac gosuma kalla nakoske suma kunamowana innama kotadiya tummadala lakaski šabiyata ugiya fasunowa deya kauda godima. hayda kanti godiki haydimma kalla  kona kakotun gole godinowa kekanume. ay damanabbu haydana tagamana kaso gosuma usula bayena sarodasi kasanana kogošake Tamfede kotadeya Erkuta koske, Darka kišana kotadeya Erku dako ninake, Aggrerena kotadeya Erku agko koske, furdiňena samiňe akkabaski kosasa kaso gosuma Sannayta tikileda  Erkukoko koske.

Woynabbu kuname targadiňa kabasaki inna kannama kotadenayela tirkišat lakadiki haydiňa sarodasi kasanana kogošake. baddowalle kaudama kalla andoriňe kunama dannodasi baddakin šuttata kokkidaki ardan kokosoki agariya digonki šan kola kasoma kalla,  kime daudima sulba kaynamma košite kasama sabbatasi andoriňe mantowa kalla kanoki kunamiňa dannoda lufkiyabbu katalali kasona kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissale aritomuna!!