Home

Dora umma kokonya Ara kišina, Šomana leleda kišina.

Dora ummakin kokonya umma nokoludana dadamme.

 Šomana šomokabbu dannata gosunanda koludowana fogadan deya. Inna umme barenamme fanakiya mikana ditta, leledana, aratana fon mišanowa korma kosimme. Inna kokaloka, Hayda kišano, komma, koňada, Okodoka tagama godda, Bara godda, kosasitta goddana bodena,  Fanaka kokki okitiya kekelana ditta, woyna koňadowa sarodasi kiminti kola fesuma helatam kosiyya sarosunnima nebonnima koňada kosimmowa katakana kogošake.

Niňana henuyya nisanana kogošana. Nokofalina kogošana. Adabonuna kogošana. Inna kokaloka sullumana kolla goddana noggošayya  woyna  šoma gandalowa saron nolaki leledata nawonunasi nibicina fitetonuna kogošake. Inna lilika nadifatena kotakemma kaa ellide goddabuna kaa soga koňana niyata koyname obal kosammowa katakeman deya. Ide kunama baddala kofo gosuma šoma gandalowa katennima kokkalo kiyano kuname angude aykedibbu koybiša kayteňňano? Kime baliňňata koybiša kantinni dabbu maruwatiya kokosaňemokowa ditta, kaa saba kosa gomuna niyatabbu kokosoda gommena ana kiminde deya.  Hakowa lakin, Angudino budedino, nissala kekana, kittitoda kekana, lilika nadifatana awsadiki, košeriyasi kiminti kola lakasuma, agarana, mari marana, baškullana kanandima hakke šabiya koya fiskana koludanni. Lelesunnima kinne kinama šomowana uyellabbu lesuna. No, inna hakena kos gosso kaa ellideda obacimma, fitetimumma osanammabbu koytenasi tamenki saba godda kobin kokamenaye ayšikin femuno diyya? Sana komemmena kolla kodiya kofalasi ankatomummena kofalittabbu koytenasi niyata koyname deya. Ide baca kaa ellokana nafaroke inga kalla kontiki emeda bacena anin mibinimenaye eki kewlabbu kanti dabbu kokosoli koda gommena obal kosamme. Baca kaa ellana nafare inga kiňammowa katakena kogošake.

tummadiki ankatoda kakosoki agasiňňala kosima tagamasi gefedabbu kabišina kososonowa kakona kogošake. anidiki baddowalle kawdama kalla kaseya nokosalena henuyyana fiteta kogošake. Sulluma henuyana fiteta leba kola kogošamowa deya. Dora ummasi kokonya umma fasuna dabbu nokoludaki, kofoma Šomasi lelesunni eme mantima kunamenaye koybišata fon milonni. Woynabbu masomena kaseya wanki, šuttaňala gomubbu mamimi maka homa dinebbu titonuyya woyna ašina kunama konumma kasakin nokošima košitanumme. Košereyana lageyana agareyanasi fitetende data taggima kosimme. Ankata noggošayyana inna fardenakin adagata kosimme.

woynabbu kuname koybišiňa sullumuňa ankatiňňa kaytena hediya fitetodina dada. koybiša masa talabosuma  bubiya katu wadina kogošake. Aši subbu kaluki kabacina fardana kakole lakadina tikilaydana dawd kašiyyana, tama kittitiňňa Erkukodisu kaynake. Kotadiňňe salliye kannake. Darkana darka kišiyabbu kotadiyala kotafebbu, Aggerana aggeriya kotadala kuwa sagusubbu, Tamfedowana tamfediyala tummasubbu, Narkaba kotadala kuwa sagusumowana, Ekra kotadala kuwabbu samarabbuna, anellabbu fediyya fakkara sana kasanannima halatellana kosimme, kate kawlannima šomana kosimme. Inna kišamowabbu Tummadi kakasamaro kabaci.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!