Home

Anella kasana kogošake

Anella kasana kogošake kuname koybišiňasi

Lawella kasana eske sullumiňasi

Ganasab fedina kogošake ankatiňasi

Lawella urfella kakana kogošake lagiňa agariňa jallabasi

 

 

Kuname tummadellala lakadiki

Dannodiňa talalasi anella kasaki

Daudima majowaye talalasi gomatella kakki

Lagiňa Erkulami kobesasa samarabbu fediki

 

Hadiňa sarodasi kakamašina kogošake

Kommiňa ibišasi fedina kogošake

Kunama tagamena saroda olasi targadina kogošake

Ye kuname imbabiyiňa tikadasi katirabbu fedina kogošake

 

Hayda abibilano koybišiňasi fedimowabbu

Koňadiňa tagis kayano baca kabomowabbu

Kommiňakin košima kittita kaynamowabbu

Tagamiňa ibišasi akkaniňa kaynamowabbu

 

Kuname sokomadiki anella kasana kogošake

Tummadella fardala sofdina kogošake

Kimesi kalana tabilowa katawa katakena kogošake

Kunama kasakin košima kittita kaynamowa katakena eske

 

Hayda tagis kayamowano

Kuname lagiňala sulluma daudimowano

Šabiya usulabbu komala kinamma hayda kaytemowano

Itiňa kula biša lagakin keles kakuramowano

 

Ye šabiyabbu haydike kime kuname

Inna usulenabbu tagamodike kime

Lagiňa diiba sakadike sabibiyabbu kuname

Koda komalamma hayda baddiňala keleke Higdef usula

 

Mabusiya itala kunama killi kiyake

Haykiya mala tafuraski tagama kišoke

Ibo kitema biša hakumata konala kišake

Laga kišasi lagiyakin kuguraki saba kibinke

 

Woynabbu kuname inna haydenakin kasanasi

Baddiňala dusuma kommena sarot kaulanasi

Šabiya usula katataki sullumiňa kaytenasi

Haydiňakin kakatki  koybiša leleda kantinasi

 

Anella kasana kogošake

Tummadella sellala kalutana kogošake

Koybišiňasi samarodina eske

Kittitiňa afulana lakadiki  majiňasi fedina kogošake

 

Inna kišamenabbu

Ay ansalala nokosima kunama agara

Ay wagalabbu gonuma kunama košera

Kamaši feda hayda furdiňa dada šos kišannima

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!