Home

Kuname kakotakkema kakomamajime:

Kime Kuname ayniňa bilela mayda kakotakke. Fodiňa, buriňa, kosasiňa, targadiňa, Kunamiňa kasakala kanandima kida mayda baya, Kunama samala saniňabbu meniňabbu kallata kadoroma maydiya bayiya kekana kekemana deya.

Inna baddala kasogabbu aw ka fitetabbu kokkidana hemme hemumme, min fediyakin ke dibette dittiya, ašiyette sulluma ankata koinamme nakebessa maida kakotakke. Botatana laweta tokorana dugula kurabbu kodorki tammata Šofin gommena nake kosabessa mayda kakotakke. Kunamala na dugula kura kekowa kinano na inammeno sasabbu katakke kakotakke.

Komaldala Kunamiňala dugula darkabbu kotengeneki gasuma kišamowana ayiba bayambe mayda marbatasibe anjibala imba(maternal uncle) waga aw giita masulata kinamowana mayda katakke. Dugula anguda kosasa bura ešeta anguda koiname babana imba gatana kuburkeki salumuna. Inna damanenabbu marbata kotanda jola lawollena ane bariyela (imbaana baba) gatowana kuburkema sabbatasi kokka elegana kotarbowana ane bariyela kokosima dugula sannaytesina ililikimma jarimatata kiki fas kutuna. Oina sabbatasi deya OINAKKE iwa baba gatowa kotakemma koli burkenki agita anjiba marbatala dugula sannayteda jarimatowa ililikimmesina kokka mooda kosengela bajolinowabbu gun wanki Erkukodisu hellala kosima Kunamowana marena baškulle dugulette kokkala koli gomma. Tamata kekabbu kolatta kodor gosumowa ay sosa kida kaso bara kura arebbu abura miii kosamende, akkaila fertefertemowaye websitena facebook iddire kosaki, sugala ayfa dabonki itatomossi mandarala ankatana giitana kosasana koinamende botatomme oina katakemeda konabbu kakelamowaye kosagommowa Kunama sasowa maydabbu katakena heske. Allebbu oiniyodam tagis kiyano sola kosabbu biša kina sanowa tagisso ikke kitatonasi mandarala ayfa kotuki hammala naunki ikke kitatoma Kunama darka noňňo be aggera susabbu kudduremasi ankatiya kasoki aše niyatakin degata ganki tagama imbayiidabbu kitatoma nuňena babesina kosa kitareki maala koluki kasida kišoki aša dugula mandara sama diibala bukunadabbu kokotakema teraba bajolinowayesi deya koda gosumowa. Inna hakenassi Kunama arte otakemme, otakema kišayana itakemmowassi kosasabbu itakenala kosima dekedowakin fenki atakemme makotakemmedabbu ame kalla naa kossodabbu botatonki Kunama tummada kosaladanasi suňanke. Inna kosasana targada daudenabbu hayn gommeda botatinenaye min 2003 kin tamata katareki olattaki anatimamana tayta tamama koinammowa kotakenasi šomummowa deya.

Erkukodisu kišano mariya baškulliya kittitiya dina inna sesa ayla kutenaye okoma jarimatowabbu darka kišano abiša imbaa kišano baba dugulette kokka koiba mooda kinandina niyata kinammowa maydabbu kotakebbu imena inna botata terabenakin naurana akobese kosaki Kunamiya tummadette saunki okosodanasi tabila kekowa kišamowa kodor goske. Inna dankunenaye okogommanda awa aw baba marbata matunaňa, adura aw aytaňasi anjiba nasonandabbu Kunama furda košumbure gommenayesiddabbu kotakallela kalinnimasi fardana furdana katawaki ankatod kakoso gadiya mayda. Kosasa targada koinakessa galle šebareta sellemma ananowa ibin kišoma Kunama, imette kotaytama Kunama kosimmowa kotakkessa kosasa koiteki samanada kokkelaki tummadiyata kolunan diya. Arsibala kosimma sultata durmeda uleya agaleya šukeya kebalenowakin šaski ankata giita išanni. Inde išakedibbu Mošeke matarebanda 2003 kolamowalle imoke kittita antate, imoke askara mare, imoke kittitoda mare, imoke kotorona mare, imoke maesterena hakimena kosaya Kunamowa kommiki maromuna? Ay iminima Kunamino inna OINAKKE naye šuttala konadinasi akossa kišana? Oina sabbatasi deya mangassiya koitema Kulabbu galle 20 kin anata ananelloka sellemmo ibin kišona Kunama daumma. Ay fanakela kekabbu kodor gosuma kalla, Erkukodisu Kunamella šuka ibalennimasi šuka jabis goske.

Erkukodisu kittitiyana koibišiya baca dannodasi inolama kanunebbu OINAKKE min Hailesillase fanakakin kokoma kososona botata bayowa kokki animunnimasi fada koma kikke. Ide ikama fada komowassi urfa kotarena kittita dina bashkulla mara kosimme. Ide kula lagetana fanaketana innakeda botata kosinnimasi kosadana siyasata alilabbu kikama sabbatasi tummadiyala kišano taytiyala dogolasuma ellana kosimme. Erkukodisu OINAKKE kalma kin baddala kišamowa ayniyena otakke. Ayla kutekin sesa aw laša kuteta kodeki ke barela mikaragi lakammowa Erkukodisu hellala kosima bubiya italalike. Inna laša kutenamena kosiyatarana kobaciyette animu. Kunama sasowana tummadiyana taytiyana kikki anisu. Kuname ayniňe kakotakkema kakossuki saudki gadidowa anidki kadoroma tabile barowaye nafon kikaki tummadiyata kodenasi bakata kaso, Marhabadi. Babara uyella kalla made maloki kalmiyakin baddala kišama sultata koiba kokka bukunada matudowabbu kokošigidaya komaldiya giila koleki fanemmowa otake. Išama igija košita inna hakenana damanena maydabbu kosas kitakenasi arsiba mayda kassu kaso. Katakki katakemma kokala wiydimowaye siyasata takakin dittiya ka sogabbuna ka fitetabbu nakofo gana, nakome, nakonti dowakin šasunni. Erkukodisu farda kasana ditta nakonti aw makontikesi waga kosimme.

Inna sama sasowa kišabbu ňerana sasaydakin battasuma ka ulabbuna ka ulala kodoroma šuka fala aši komalke dordiyala koske. Kittitam kogošama okitokala Kunama sasotta okosima ištada serubebbu salasuna. Inna kima kokkakin battasuma, koggas gosuma tummada baganowa bušukuski umusumana Šabiyana kalusiye kikamalima kosada kišamowana Kunamiňňana yišama igija košitowa (coming generation) maydabbu kotakenasi deya. Urfa kainaya Kuname ayniňa bile kakotakkema tummada bagana lakadime!

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!