Home

Dumeya Dagaseya selen nussumma kišaya agara duma nussunni:-

Kanadabbu fajanon kosama laga minte kosano akumate, duumiyala dagasiya ikke duguliye garibiye sugunnedala kišano tabeda marala tawatosumasi deya marata kokona.

Oina medanowayebbu kokoma marasi ankata kosoki laweta gomata kosoki sadenadabbu kofo koggamuna. Ay fanakala Kunama manna kišano antatasi mayda kiminno baya, ekkenabbu katakema OROGI ke deya tukumuna. Inna kenaye dumiya dagasiya ikke iwe ašiyette koinama oiniyoda ankata inkes kinnemino dimale kišaya konabbu kokkelane kosamma kišaya abišatte duuma danna kinama kosimme darkate idiginki kosullumaki dannosuma kosimme. Tama fanakenalle imena igidiya garibiye itakemowayekin battanki Kunama kosaki gerala kokosimeta koggaleki godingodabbu tagamon gonke. Oina kišayana Kunamokette kokotafaramowabbu amboba inammeski indos gosuyana, išima dedowaye adabiya botatiya hakkadiya soga bariya, ka mala tafurada, ka mala burata was biida kososonowa agitonki otonnimasi ašiyeda ininiňowaye doggaga kominina heske. Aysisi sellasi otoma kišaya innaye agaleke kišele, adabiya botatowanki Kunama tummadakin saron kinolabbu haymunnimasi. Erkukodisu Kunama tummada gooliya šukkariya. Tamata Kunama tummada baganela kikama fada komowana inna kososona botata bayena kutukušenasi deya. Inde inna kenaye okosima Calgary/Canada, Atlanta/USA, Colong-Berlin/Germany, wamiyoka Norway/Europe kenti ekotule. Bukunadiya koborkosiya imeda uliyowa kawibbu gosubbu Kunamala garibaňe innaye mašime innayemmowayesina ambon kinolano tummadala kolumme, Kunamekin bettimumme, Kunama kosaki Kunamiyebbu kokotatomme tagamala kokoske.

Kunama darka noňňo kasakin košima bubiya Kunama. Ay jinisekin fatamu, iwa ininiňe Kunama kosama kandena Kunamette kokodigini kokošima kande Kuname. Oroma kosabe Šile dale kosabe, Kunamiyabbu kokotatoki Kunamiya tummadala gufenki sullumana dayšedana karakda botatakin bettisuma damanabbu kosodama bubiya Kunamanno Erkukodisu wellabbu lisuna. Erkukodisu koibaki Kunama tummada jallabasi fada koma kikano tammata sellengomma ananowa BOTATAna karagdana ulufiya kišano ay hakumata usulala fos koma Kunama antata ka gijola lawa sasina mala-bura kinamasi tukunki ibalenasi katiron femma lawetowa anisuna dada nume. Inna igijena fanakana fardakin anisuna dadanumedabbu kamašiki sanala kutuno uta goske. Tamana inna sosombolenayette kotayta kodargaki inna kososona bayena Yona igijata kututura šas kolanasi hen gommowayesina kotulki lattabbu websitela kosakin šasuma fada komata kikadanasi kossu goske. Inna hirenatta kimma anabbu nakeno innayette kokotaytaki lawetabbu lattabbu kokodadiki oina kososona bayowa kotatonasi suňan gomme suma kokelossi kodama kalla koddima kosada kominke. Botatana kašamatana ankata dauda moda šinkada bukunada bubiya sugunnenki Kunama kasakata kotela kotu gomma tayyowayesi aniski kodoroma kalla Kunama sasowa itakenasi anakišakin mindiya-koniya ikimata mawimma oratomanaňa.

Košitiyakin ašik tamata kokosima fardenatta Kunama tummadala homma arba bayowabe maydowabe kalebbu Kunama sasowa itakenaňa. Takabbube takittabbu OROGI kette okotaytaki Erkukodisu na mariye kida kišano Kunama tummada fardasi otima gonbessa šabiya oratodimowa kokala oratodinaňa. Oina sabbatasi deya ekkena okotakemeda min Hailesillase mannodakin tamata bukunanki Kunama antate kimalamowayebbu kabinimowa. šabiyanda abayiňa šadiyowassina doggagoda dabbu kolatta kosono otakki lakamme šukiya gonin kokke. Tokkammesi tankoliya kinalema kososonowa Kunamanda agaliyasina bakatowa kolanni išona lewesuna. Intiki ye tabila bayala nakoske suma kišaya bettisuna. Oinabbu ekke iyabbu siyasatabbu tabila katuki tamata fada koma angudana kosasa koitenasi min Hailesillase mannodakin Kunama tummadala kikoma tagamowaye bubiye derňad kasomowabbu kosasa koiteki odeya marhaba. Odeki tummada kasakala kokoňumki babara uyella kokala botato muna kišayana minda šebebbu kumusuna elata kinandimowa otakki tošimiyana lamatiyabbu gamunasi bakata kokosona. Tamakin anata inna terabenabbu haysuna Kunama kosinni. Inna siyasata kosodenabbu targanki fogadala makoske madekemma kišaya Marhaba. Okuma kišaya fanedowa komalama okitowakin innaye kosano taytiye kililikimabbu irigellana kolatanni fanedinni. Oinabbu Kunamowa ukuna keleki ikke duguliye garibiye kisotiki inna fardenakin battasu.

Oinabbu kime Kuname ekkenabbu duumiňa dagasiňa kikke kiše kasoti seled kasusuki sullumabbuna tummadiňabbu amboba sulluma fardala ardad kakoso oiniyodi. Bukunada botata kosa kotara amala kota, sada-usa kosa jola lilika tokora ora suka lilikakin šasumma kišamowa katake. Erkukodisu inna teraba kososona bayena bobiya komaldowakin tus fasuna matarebana niyatana kinake. Ide inna Kunama sasowa nafa, ankatana giitasina kišamowa katake. Kunamiňa antate bayambe mayda kominibe sama kodor šanke. Imesi ankata giita kasona targadana šibabana ditta botatana kosatara furda kososona kinama Kunama konandina niyata kosimme.