Home

GALLA TAMA 2018 YEDETTA

Ankatomma Eritrea kunama agarame,

Ankatomma Erkukodisu kittitadiname;

Ankatomma Erku koybiša baškulla iddirame;

 

Koralabbuna geralabbuna gonki Erkukodisu Aradiya Menana Eritrea kunama Tummada Wasa Aradiya Menana mikotul gomma afayyadaňa ankatiname;

Neneda saniya dogoladittabbu tillas kikano galla igida 2017 lawdiki galla igida 2018 ta sullumabbuna batafalabbuna nawodiyya ski Erkukodisu Ištadana Propogandana Fišša asannay diya yedetta šas kola keso goske. Šasuma gallena koybišiňňa baca tiribasi kosana suňadena fada komena kakaki šibabiňňa targada kagotaki koybišiňňa bacowasssi komaldiya hirowatta seged kakoke. Kunama košera konandinowana koybišiňňa katalaliki sulluma, alala mannodana dimokrasiya majiňňe katalali kakanasi galle 23 baca fardenalle tilladima batafale animindiňňe kosaki assi kaka koloke. Tama jabid godima fitetena kaggošama ojowa kišinasi tamana kimekin koludama fiteta gata bubiyalabbu jabidinakin kakolaňadana kogošamme.

Innalle kunama abaya keka kotakema Šabiya usula kišamowa koybišiyasi tames kibac gosuma kunama bubiya tiridittabbu ki kišaki Eritrea arsibakin saros kolanasi kibac goske. Iša ditta mallayta kokkaloki, maydeyasi lawasumella kalla segeski agarasi kanamella kalla gunuski bacowassi melemelala fas kutu gosuma abayana kosimowa kolaňada kogošamme.

Šabiya usula innakeda ušurufenaye nafos kikaki Erkukodisu ayano nayake, kunama kodeye šakiyatommo mabusa itala tenkon naya fanake ski jarimatakin kišanella kalla kudayyana kunama agarasi atura kimintimowa kitalali kaso gosumowa kabinki Laga sasa Jarimatine Alaloda itabbu mangassiya koytenasi tugulnad kasanana kogošake. Inna otomenabbu tamata mabusa itala kiya fasumena sababa aňňadebbu kiki kibal fasuma osamiňňe nakeno? Aykaddi? Inkalle? Inkeddab suma informationowaye sokomadina hesumowa katakki sanala kakki kalutana heske.

Šabiya kunama košera kitadaki ide ardellalabu jarimatakin oleysunasi kudama kišayyana, kunama kosaki košeriya kotika koynamma dankunena Šabiya menabbu awnki oynimbi gommo kanti godke. Erkukodisu Šabiya kiyamowabbu Šabiya kunama agara kiyanasi wajiba kišamella kalla kodaki Šabiya jarimata kunama akkana Erkukodisu baddala famunasi iwa aw andiya išoma ordinowa kokki daraben gonke. Kunama agara Eritrea koybiša baca masala Jabatala kišano Šabiya kittitala kibacki lagiya koybiša kitalaliyana Šabiya usula ikas kide magiski kunama tenda kilalabenasi feski lagiyakin kuguraki jumulatabbuna ka nafarabbu kiyaki maliya kufulki alumma sana baye tillasumowabbu Erkukodisu kunamiya koybiša kitalalinasi feske ditta Šabiya iminima mongora kosimmabbu Šabiya kiyana šambara kobinki kittita kidoroma kunama kosimme.

Innalle, Šabiya usula ay kimin gosubessa dankune kasasab obininasi hedimabbu dittiya kunama narkabowa Erkukodisu baca kililikimabbu maydab kibinki koybišiya bacala kotafenasi hedima sabbatasi deya. Ekkenabbu Šabiya agariyala lilika luša kinama akumata kišakessa, “Erkukodisu ayama sabbatasi kunama nayake” ski; “kunama kiše šakiyatommowabbu mabusa itala nayake” da awrowaye okotikanni.

Abarmabbu kunama košerasi atura kimintina hesuma kišama sabbatasi ditta baganiya suňamma kittita aňňade oli koyamala amino dala šila košerowassi iyamma. Asattabbu Šabiya ušurufe aye kosabessa kunama agara targaski maydabbu kitak goske.

Agara narkabasi lilabbu kutuno hayski kasiyokasi lawasunasi kiminimowana koňerana mamajana nafos kikki foforabbu kenadinasina lilikiya kifegedanasi kiminima ušurufowaye tamakin waga koynammowa kunama agara yi kišake. Okodoka Šabiya usula imiriya kigalle kikanasi baganiya suňamme kiya gosumowa kalla kalusiyesina samanaditta kiya fas gosumowa ka wakin koynumama gadiyata nume. Šabiya usulana gilawiyena Erkukodisu ayano nayakes gosuma ondobena, agara lilika kifegedaki agarasi melemelala kišama lawela fas kutubbu oynalle kolli kiša gosubbu šabiya anisuna ondoba kišamowa kunama agara etawa kibinina heske.

Oynabbu kunama agara, Šabiyasi niyanakin samanan nišoma kišano sogala nuwaki koybišeya nissalasiddabbu nibacimala kišano; koniya kikasinnimmowa kitakki tummadabbu nibacki koybišeya nitalali nikanasi Erkukodisu fardala nokotafena heske. Šabiya usula, mongora sanebbu niyatiya tillas kikama bajolina kalma kišamowa kitake. Šabiya usula kunama agara kibininasi gola kufulki udayyana kasiyaka memowana karfa kala kosima otende kellennimasi doggagoda. Inna adabiyanno ay damanabbu owinnimowana kitake. Adabiyanno uliyokala lakaskessa tagama kaynamme. Iša ditta košeriňňa kisanki atura kiminti kola gosumowa katakema kande, košeriňňa konandiki sullumabbuna nassanadabbu woyniyosuna kišayya, Šabiya usulenassi kuriyakin tud fadimokala kišamowa kitakki galla igida 2018 usulena sarod kawlama galla kišanasi tugulnadaki ibaci.

Tamana Erkukodisu nissale Aritomuna!

Ištadana Propogandana Komita Fišša

01/01/2018