Home

Šimelba Lajina Kambala Eritrea Kunama Aggere Kotada Siyasata Diiba Farda Darma Minda Asallasi Kikki Gasumowa Kotakke.

Inna damanenabu tela uya 31/12/2017 sambata amela Šimelba lajina kambala, Erkuagko kososoniya kalla targada nekede kinolaki diiba darma farda 4 kikki gas kutamowa kotakke.

 Inna siyasata diiba darma fardena “Tamana  Šabiya Mare Asaňga Kin Kerima Lawetabbu Kunama Košera Aňkatana Majana Sullumana Kotalalinni” suma kamaša olkomala targada taggimana katirabbuna kikki gas kutamowa Šimelba lajina kamba kin koytema kabarowa abbareske. Inna fardenalle nawňki odarmima nekede.

  1. Kabara gafuda kosala, tama fanakenalle Kittitiňňana baciňňana košeriňňa tummadala kosima subbidadana sasabbu gafun  kokosomowana; Erkukodisu koybiša baškulle tela 6, kin ašik tela 11, 2017 ta kosima agasenayela Šabiya baddala kikama fada komowaye sasabbu derňan kokosomowa kotakke. Okodoka tama fanakenalle Košitiňňa laga halatana agariňňa Šabiyabbu kite gosuma hayda gatalana Šabiya kunama baca kiňarinasina Kunama tummadala ayniňňa bilela kokka elega išis gosuma lilikowayena sasabbu berkenki oroton kolamowa kotakke.

 Siyasata darma nekedowaye,

2.1.    Šabiya mare Erkukodisu baškulle okama fada komowayebbu abeda kokotu kosaki kunama agarowa summaski tama Erkukodisu baškulle oloki kambaňala tugumuyya  karimaňe emeski ifoforiki utub okkaylonasi haddados gosuma lilikowa fašalalana  

2.2.    Erkukodisu Šabiya hakumata kalma kin baddala kišamowa kotalalimowabu “tama kunamowassi  baya kaminimeki kawalo  kododi” suma lilikowaye fašalalana

2.3.    Galla tama 2018 baca tama godenalle baciňňana tummadiňňette sawsuma targada kofegeda kakonasi aykaminina dadino? suma nekedenayela aggerowa urfa kišoki idarma kutamowana

2.4.    Inna fardenasi kililikima aggere kotada agastana gujowa edette satte kilatta kikoki šas kinolamala okodoka tamfede kotada agastane kinna Ekra kotade kinna fardowalle kokotafki lawetiya šan kinola kolutamowa jimataňe osamema kabariyala kotalalike. Komalda inna darma nekedenaye kin feňki itowa idoroma lilike.

  1. Tama kišayana Šabiyasi Eritrea arsiba kin  komalda bobiya kin tud fadinasi ay kunama targadiya kalma kibasaki Šabiya marena tikilediye baddala kokana fada komala kittitiyatte lakasuna kogošake.      
  2. Šabiya mare asaňga kin kerima lilika Kunama sullumana tummadana kušumbureme ditta maydomme osannima, ay kunama Šabiya ušurufebbuna lilikebbu kakowalome ide titodime.
  3. Asa gugula dusuya iniňa olkomala; ay kunamana gasuma gasu ditta kunamiya kin šas kišannima targadi košeriňňa akkana kasa sumena lawa alilena kinaleki odarma kolutamowa kotakke.

Inna Erkuako siyasata diiba fardenalle tama kabinima galla 2018, sullumana batafala gallana kišanasi tamenki kunamiya agarata asannayda yedettiya šan kolamowana; fardowa mola sate 10:45la fitetomme aňkatabu kobinki ašik suda sate 2:00 ta kokki ganki fitetomme aňkatabu kosemowa Šimelba lajina kamba kin nawosuma kabarowa italalike.