Home

Mastay Galli Edetta

Ayken mikosso Erkukodisu aradiyaTantala mikoski kunameya ukunata kosima kabara šam mola gomma malaytame. Sullumana afiyatana batafalana tamen nasoke.

Okodoka Asannay Galla igida 2017 kamalki galla tama 2018 ta sullumabuna batafalabuna Fod kalomasinaki Asannaydaňa edetta kunama Agara sasowassina okodoka Eritrea ajjine bubiyesina Asannay nana henake.

Galla Tama kofegeda mayda kunamiňala kišano Eritrea lagiňala kantinasi tamenaki ,2018  galla tamena otomabbu kuname gatellab sagudinasi atos kišima kunamam kosiya kakida kabobbu tummadiyata kideki kunamiňa kasakala kosima tagamiňe ayniňe kafirinasi kasanana kogošake.

Akoluge awrowa nawdiki kunamiya dannodasina tummadasi fitetos gosumossi kida katimana kogošamme. Erkukodisu kittita tammata kunamiyala kikoma ayibowayena targadaki kanatawa katake heske. Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu kittita, kunamiysi  etiopiala lajina compala inama kotengeniyabbu sella kussu kišomowa baddala kunamanda  Kosasamowassina kosasammowasina kolle sawski totages goske. ide okodoka kunamowa tummadiyala lakaski košitiňa lagala daudike dima majowaye okotalalinasi sekis kibicina kišamowa tiridina ellokana kosimme.

Woynabbu inna otomenabbu kunama kišanda  kosasamowatta šan nawlana edettam kosiya, kunama kišanda itema fanakowa nafos kikki kosasama artowa arbiya akosasella kallabu kunamiyala hosuma kosime, oinabbu ňeleyasina košereyasi misan mišona okitowa tamama targanki abayeyana malayteyana ketawa ketaki tummadeyata kekotafki inna kunama haydena sarodasi kalmeya sebbumunana enake. kwa nafare tagamowa sasowatta kakoki katafeme kokada kinama sabbatasi. Inna kišamasi kosasama kunama kišowa agariya dannodasi arbiya hosunasi edettaňa lewen gonake.

Oinakin inna naytema bakatena nafon nakki Erkukodisu koybiša baškulla iddirowatta šan nawlanam kosiya, kunameya sulluma talalasi uya awadabbu nisana gonuma  iddireya sane laga sasala salasso kotik goske. oinabbu inna sama kekemana tufemmo kulin kolona dedena agitomunasi mikoma ojena komaldiya hirata kawtinata serkimu. agareyana badeyala koski nokaylome amena badeyokalamas goskemanaki, galla tama 2018 batafalabu fod kaloma kiša okodoka tamedimowaye bubiye kaynitema galla kiša kaso.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!

01/2018

Aba Mastay Galli Amerka steta Desmoines IA kin