Home

Ganana kini Edetta

Ayken mikosso osamaňa kunama agarame okodoka Erkukodisu aradiya mena šan mola gomame bubeye saneyala batafala oiniyodeyala afiyata kiša keso naki,

Tama Asannay daňa edetta kunama Agara sasowattana Eritrea agare bubiyetana šan nawlanasi henake.

Asannay galla kelida 2017  kamal šadiki, galla Tama 2018 ta kaluyanaki Eritrea agare bubiyesina kunama agaresina koybišana sullumana galla kiša kasonaki, katakema kalla kuname košitiňa lagala sulluma daudiki tamma sella fanakata haydila kakosimowa kuname bubiňe katakema hakan deya. oinabbu kuname inna haydenakin kašana kišaya kosamariňalana tummadiňalana kakotafki Kittitiňa Kunama kasakin košima Erkukodisu afunala fedina kogošake. Okodoka kunamiya dannodasi makofalke ditta šukiya gonimummabbu fiteton gomma baškulla iddirowayesi dimala batafala dirareyamma abanyomu serkimunaki edetteňa lewen gonake. Okodoka Erku baškullasi natafki agareya igallki usukayana badeyokala koski abshirs goskema nana henake.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!

01/2018

 Aba Osameya Ganana kini Amerka steta Desmoines IA kin.