Home

Edetta Europpa Norway-kin

Ekkena bubiyakin Andowa Anna aneneňa kišaki, Anna inna fanakenatta kakomasi maki Erkukodisu aradiyala mekosima baškullame inna asannayda edettenama kunamiňa agara bubiyata šan keula kaso maki Akode bare Zekiel Maliktte. Abdalla Šanutte. Europpa Norway kin deya. 

Asannay galla kelida 2017- kasameki galla tama 2018 ta sullumabbuna bata falabbuna fod kalomasi maki inna galla tamena gogoda galla sulluma galla kiša kaso, šomakala kokosime lelesuma salamma agare ummamma galla kiša kasomaki kunama agara bubiyata asannaydaňa šodada lewen gomake.

Oynakin matafki katakema kalla Eritrea Košere Eldaudowaye koybiša masa Galle 30si kabački šañkalomowa keka. Iša Ditta Eritrea agara itema Ojellana Kosimme, Eritrea agara galle 30tesi  kabačimowa Sullumana. Dimorasiyana halalana, ka kiša majanasibdabu deya kabač kašima. Iša ditta Eritrea agara masulata gudurtabbu kufulama šabiya usula Eritrea agara aminidowa bubiya kibinki išoma kolake. Bubiyakin kime kunamesi košeriňa komalda kitada kolanasi baddiňala hayda jinase arte kinaleki amimi goske.

Woynabbu inde kunama agarame hekidi Aw lawadika, Ačiňa kofuma laga. kimamale indon košidiki odoroma lagiňa kawiki, Lage bare satteta kakad godimowa šabiya usulam ele kasoma haydowa sabababbu kišamowa kuname maydabbu abbaredina heske. Woynabbu inna kunama haydena sarodasi kibac gosuma Erkukodisu kittita kaynamowa katakki  inna kunama kittita Erkukodisu kunama tummadasi kinandi kasoma ayiba maideda tummada ojowaye akkabediki. Samarod kabacinasi edetteňa lewemaki  kuname ellab , tummadi Tummada Abina darga kifedamamma

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!

 Inna edettena masameme Akode bare Zekiel Maliktte. Abdalla Šanutte. Europpa Norway kin.