Home

GALLA IGIDA 2017

ERKUKODISU KITTITA SUŇADA

Eritrea Kunama koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu, Kunamiya koybiša baca tules kibinimakin tamata galle 22 anala kiggaski kunama abaya kišama Šabiya usulasi kuriya bobakin koti fasunasi fiteta jabiski baca memala koske.

Inna šamma gallenayela diiba tumma summade kussume kika gaski baciya tasa toski abayasi iba kiyama lallafala kiyaki komalda hirata kiddi kikoke. Šasuma galla 2017 nallena baca aca udumalabbu kunamiya agara kittitoski abayasi urfa bora kitomama subbiddadasi kikino bartakas kosso ukuno Erkukodisu yette kanene dakin kibinki kunama agarasi kawalo kabinidata komowa kotakeyyana kasiyakala kinama awnga tabiyatanda Salanga bibidabbu bibowa ašib kiwinnimowano matareba aňňade salis kiddorki šarake kutuki kunama agarasi saba orowatta fas kutunasi tillas kišimowa inna 2017 gallenallena kiwimma  kišamowa kotakena heske.

Sasiyabbu Šabiya usula kunama agaralana kittitiya Erkukodisu baddala tillasunasi kolama matarebiya bajolinowassi inkeddab oratod kawlaki tankoliyata kalenassa Erkukodisu ibinima matarebe salufa kosana. Aginjara šabiya usula na kišabessa katakema kande agariňňa koybišasi tugulnad kabacina masulatowa kunama agara sasowa konala kišamowa laňadina kogošamme. Inna bobabbu šasuma gallenalle kunamiňňa koybiša batafalabbu fos kišanasi tugulnad kabacima damane aykes kinenebessa koda kade kantiyya anakema bacowassi, tabila katuna kišamowa kabinina kogošake. Oynabbu galla igida 2017 la Erkukodisu kittita dinena agara kotadena Erku koybiša baškullena tillamma batafale esmadki derňad kantinowa kogošina kišana.

Erkukodisu Kittita Suňada

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu, galla igida 1995 Aprille ellala tufes kodoromakin farguda artena bacowa koňarinasi koggamma abaya fada komena kite lawski tama kosima subbiddada giitinenatta nawoske. Galli kelda gata aňňadebbu koluma darabesi gera tekedabbu doros kinolaki agariyana baškulliyana kittitoski tammake Šabiya usulasi gorongorasi kibinno alatedala koske. Šasuma gallenallena baciya itafki tillada taggime katabos kišike. Innalle Erkukodisu agastana guja summadena Erkusidi summadena kika gasumowa baddala Erkukodisu Diiba Tumma Summada Akussumana batafalabbu tillaski baca gata keka kolake. Dibiya tumma summada akussumala kiširgama matarebowayebbu kiggasuma baca memowa Šabiya usula Erkukodisu kalmaňakin baddala kišakeski šutoske. Inna sababenabbu Erkukodisuyette kanene ski arfas kišike. Erkukodisu Šabiya baddala kikama fada komowaye taggima kosamowana kunama agara Šabiya akumata iňňa kišammowa šutoski kittitiya afunala lakasumowa kotalalike.

Ardellalabbu Eritrea bagana kittite samara summade kika ganki gomatellala kolimala Erkukodisu arba taggima hos kišimowana kotakke. Inna bobabbu Eritrea bagana kittite Šire Indasillasiela koggamma seminarala Erkukodisu kittitasi Bayto jimatakin saron kola košima gadiyatowa nawn kontiki kobaydowassi ifira kosomowa kotakke. Erkukodisu galla igida 2012la Hamid Idris Awate kililikima latta šas kolamowabbu Bayto jimatakin gallellasi sarosunasi kanunakin degata kišamabbu oššolon košiyyana galla igida 2014la koggasuma kittite summadowalle šas kišama lilikanda, lattowa sabababbu kittite agasala kontima šangaradowassi samanada kokelama lilikokowalle kosimowa okas kokosasano obin kokamowa kotakke.

Okodoka Erkukodisu kittita agariyatte awsatte biyatte kišaki iggasuma bacenabbu abaya artingida kotu kišayyana kunama agara kišano Eritrea agara sasa kofegeda heski koluda gosumowana innassi tugulnad kabacina kogošamowa Erkukodisu kokkolata manna baškulla Kornellios Osman aradiya tante bariyette kiggasuma kokele kasidala derňas šas kolamowa inna šasuma galla 2017 nalle deya.

Agara Kotade Suňada

Erkukodisu kunamiya agara koybiša kitalali kišonasi baca gata bubiyabbu kiggaski baškulla kalmabbu kiyamowa kokala agara kittitodalana diplomasiya kotengenelana arba taggima hos kišike. Inna bobabbu kittitos kišama gudurata faga kisanana kišamowa kibinki lajinala kosima kunama agara kotade sattiye kodor kokanasi totagesso tammake tanfedena darkena aggerena kotade okodorki agariyasi tabila kotuki koybišiya bacala kotafenasi tugulnan kosana gonke. Innaye baddala Eritrea Kunama Kodada Kotadana anis kodorki lajinala kosima agarowassi furdana kosasana fulkuda gatalabbu arba taggima hosumowa baddala agariya komengela kotulki laga sasa agara itakenasi kisana goske. Innakeda kittitodena tiribasi Erkukodisu kittita kotafemabbu kotade salliyette Eritrea kunama Siyasata Diiba kidorki fanaka keldala kiggasuma summadowayebbu agarala kokkonti gomma tagamena dogoladena kususu kika gas gosumowana kunama koybiša bacala arba taggima hosuma tikiledekin ella Erkusidi kišamowa kotakena kogošake. Inna bobabbu šasuma gallenallena agara kotadenaye kalmiya kallabbu arbiya taggima hon košimowa kotakena heske.

Eritrea Kunama Tamfede Kotada Erkutako

Eritrea Kunama Tamfede Kotada Erkutako kodoromasi galle kontabareta gaski baciyala gata bubiyabbu kotaf kišike. Šasuma galla igida 2017 la kišayyana Erkusidi summada akussumala kotafki tillasuma sanowaye gemgemes kintima kulabbu saniya matareba kikki kotadiya dina tamfedesi agarsadiye kususu kišoki unukin koludama arbowa tillas kišike. Erkutako fanaka aňňadela agastana gujabbu koleki saniya gemgemen kontimowa baddala zoniyiddabbu summade komin kišoki obin košima matarebowa tilladasi samarabbu kodarmaki tugulnan kosananasi arba taggima hon košike. Innakeda damanenabbu Erkutako marimare okotafemabbu siyasata darma farde kususuki “Gilidina Tamfeda Kalma, Kunama Tummada Dannodasi, Tikiledan deya!!” suma kamaša olkomalana, “Tamfeda Siyabine Sella” suma farda kida kosoki “Tummada Mari Mara Agasa Togolanno, Ay Abaye Doromunni” suma kamaša olkomala siyasata darma sasena kosasa fardena kususuki oggan košike. Inna baddala Aginjara Šabiya usula kunama baddala kele gosuma mengelowaye kabarebbu gafun kokosoki kokele kasidebbuna, kunama tanfede amaratte solatte kasama šabiya usulatte konena kosimmowana abbarenki imekin koludama arbowa tillamunasi kola kolu košimowana kotakke. Iša ditta kunama abaya Šabiya usula gata aňňadebbu kelema ušurufowayebbu kokomamajima tanfedena okosimowabbu inna damanena susasi tamana siyasatabbu targanki tugulnan kobacina kogošomowa kobinina kogošake.

Eritrea Kunama Aggere Kotada, Erkuagko

Erkusidi jimatekin ella Eritrea Kunama Aggere kotada Erkuagko kišaki inna kotadenana sama ayniya kišamowabbu ekkena kotadiya dinesi zoniyiddabbu kittitos kikamowa baddala samara woyniyodala kokkontima tagamesi tabila kutuma sane tillas kišike. Inna tilladasi fanaka keldala siyasata darma farde kususuki targada udumalabbu “Itomana sama lawesuma aggera šibabine tummada kunama teraba konandasi wasan deya” sumana “Tummadiňňa, kittitodiňňa gadiba, koybišiňňa baca, dannodiňňa wasan deya” suma kamaše olkomala  kika gas kišike. Inna baddala andikišettena tama okitenalle kunamiňňa damana ay subbiddadala kosibessa hegawenki, koybišiňňa katalalinowa kabacimokabbu kišamowallena darma sase kika gan košimowa kotakke. Erkuagko sada usa lilike kiyanalana furda gatalabbu kokkontima fargude susala arbiya hos kišimowa kotakeyyana attile sana taggima ifara gosumowa itakena heske.

Eritrea Kunama Darka Kiše Kotada, Erkudako

Eritrea Kunama Darka kiše Kotada Erkudako kunamiya baca batafalabbu fos konasi unukin koludama bubiya tillas kišimowa kotakke. Erkusidi jimatella kallabbu summadiyela kotafki saniya tillada gemgemeski sana matareba kikki kosodama kotada kišamowa keka kotakema. Inna baddala kotadiya dinesi ardiyabbu kittitos kika gasumala mara subbiddadabbuna darka kiša sasowa kidabbuna summada aňňade kika gas kišimowa baddala kunamiya agarasi uyana awadana makofalke ditta kobac gomma Erku koybiša baškulle totagedala arbiya hoski baca mallaytiyana iniňana kišamowa sanabbu kitalali kišike.

Eritrea Kunama Kodada Kotada, Erkukoko

Erkusidi jimata kotada kišama Eritrea Kunama Kodada Kotada Erkukoko kišayyana ibin kikama saniya matarebe tilladala arba taggima hoski agariyasi totageda udumala kišo kišimowa kotakke. Innalle oskola kosasa goodowa kitiribanasi fanaka aňňadela kotulki dogolasumowa kotu was kišonasi kiminimowa baddala kosasa subbiddada kotafema kalassa 11ta šammesi ililikimette gomatoski ussu kišno subbiddada maydata tigin kosa gomowana innakedabbu Univeristela kolu kokosasa gomma dedena okosimowa kotakena heske. Tamana tummasuma agara faga kisanana kišamowa kibinki gata bubiyala arbiya hosuna kogošake.

Eritrea Kunama Siyasata Diiba, Erkusidi

Inna baddala Erkusidi jimata kosama agara kotade bubiye summanki agara samara woyniyodala turba kosama nekedelana kunama kotorona kililikimabbuna, siyasata kalma kotatona gatalabbuna kotengena gatalabbu kokkontima dogolade kususunasi darma sase kika gan košimowa kotakke. Okodoka agara fudelana Eritrea koybiša furdelana sulluma sagudelana Eritrea agara bodowayette samaroski agariyasi okki maronki omekin kogošamowa tillan košimowa kotakke.

Isa Gata Kittitoda

Erkukodisu kunamiya koybiša kitalalinasi kunama agara kotafa sasabbu kotalalina kogošamowabbu laga asattata ki kusukama kunama agarowassina kittitoski tabila kutumowabbu kosima wagala arbiya hos gosumowa kotakke. Inna bobabbu America lagala kusuka gosuma kunama agara State iňňidabbu kittitoski mariye kinatawa kikaki baciya kokelama bubiya tillas goske. Inna baddala aginjara Šabiya usula Eritrea kasakalabbu agarasi illiki mabusa itala tenkos kiya goski Isa lagela kokosima kunama agarakin mala kufulunasi festival kalusiyebbu kususumalana komamajabbuna takittabu kolima angudowaye kosamma kišayya kunama agara sasowa fifis koybaki fardiyena fašalos kinolaki Šabiya kanka kosama fannanesi sarida kobborta kokowe kodenasi kimin kišimowa inna šasuma 2017 gallenalle kišamowa kolaňada kogošamme.

Erkukodisu Koybiša Baškulla Iddire

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu koybiša baškulla iddire inna šasuma galla 2017 agasala abaya baddala fada koma taggime kikaki sillayiyena šilaliye baddala kasarata taggima kole košike. Inna damanenabbu kokama fada komowaye Eritrea Kunama Laga minta Erkulami igidalana okodoka Dala Šila lagetana haranki košeriya konandinasi abayala kasarata taggima koleke. Issegabbu fada koma kokama suke aw wagowaye šuttakin kabinki derňad kantiyya; Mayšigili/Gulluj; Šeggalla; Ugaro/Asina Daba; Alabu/Inkota; Libaniyay/Inkota; Libanos/Nayte Badumma; Delle/Brimokanteri; Tuntubiya/Birimokanteri; Šakat; Barentu; Barentu/Mogolo; Mogolo/Qualay; Awla Aya; Bošoka/Šambokko; Ugaro igidelana Akordat Keren targiyala ašik Gilas, Boggo hakketa; fada koma gerbebay kikaki abaya askarena šilaliye baddala koda komalamma kasarata kolemowa kabara  aňňadela šas kišano katik kašike.

Inna kokama fada komenayebbu abaya baddala dosuma kasaratowa hegawed kantiyya; sasiyabbu abaya sillayena askare 50 anala kosane sanakin degata kinolamowana; makine 15si sanakin haynata kifegeda kinolamowa kotakema hakowa deya. Inna baddala Erku baškulla iddire kalašin turkena ersasena askara dokumentena sesiyena taseriyena askara data ňaňala bodena kilinki šilibommowa kotakena kogošake.

Erku koybiša baškulla iddire kunamaňa košera konandi anisunasi kokobaňabbuna šukaňabbuna mabesananki aba fiteton šanabbu kula dede sullumana alalana koybišana kolla goddana koytedabbu fenki koylilittabbu imekin koludamowa tillanke. Inna damanenabbu kunama abaya Šabiya usula artingida kotu kišaki konena matarebena agarasi kawalosuma lilikena kika koyyano algamasa lawetekin kobetinnima kišamowano tama okitenalle matareba tamena ušurufa aňňadena kinolaki kalusiye kisodaki itema bakatabbu nafos kikki gosumowa amanida mintakin kišamowa kunama agara itakena kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!