Home

Andom jemal edetta

Ayken mišino Eritrea kunama koybisha dimokrasia suñada Erkukodisu aradia menala mesana gomme bubeye galla tama 2018 kidabu uleya afita saneyala batafala tamen nasoke. 

Tama inna galla tama edettanama ebinki afayade ukunatana kunama agara sasowatta šan keula kaso. Asanay galla tama 2018 ta batafalabu fod kalomasi naki asanaydaña kunama agara bubiyata lewen gonake. Asanaydaña  edetta natafki galla tama 2018 Afita galla Bura galla kotorona taudana, kutu was kasoma Galla kiša. Okodoka kunama agaranda šabiya hakumatabu leledana ifirana dauski laga baa aññadiyela kutuno haynki - Tagamon gomowayesi lelediyana ifiriya galla kiša. okodoka inna kunama hayda memenale šukiya daudimowayesi anna janatiya kusu kišo. Inna galla tamenabbu Tamedima bubiya katu wadiki koibišiña katalilima galla kiša. Kunama koybiša bača kunamiyokabbu anisuna.

Tamana Ekukodisu Nissale Aritomuna!!

AFAIYADA ANDOM JEMAL

AMERICA STETA SOUX FALLS Saus Dakota kin