Home

Benino Abrahi edetta

Ekkenabbu Erkukodsiu aradiya tantala mesana gomme bubiyesi uleyala afiyata saneyala batafala tamen nasoki galla tama edettema šan keula kaso naki nasame naso gonake.

šimelba lajina kambala kosima kunama agarette ulella dine anasella mentino wajiya naykema asannay daňa edettena nawosu emeta

Natafki Asannay kunama Agara bubiyasi Galla kelida 2017 re Gogodabbuna sullumabbuna afita udumalabbuna batafala taggimabbuna šad kalomasi naki,  kunama Agara sasowa kidabbuna. kittitiňa Erkukodisu kidabbuna. north America sasa mara kidabbuna. inna kunama koybiša bačena koko kasoki fiteta garma košaki kunamiya koybišasidabbu fitetommowaye kidabbuna. Eritrea kunama koibiša dimmokorasiya suňada Erkukodisu ištada fiše bariye asane kidabbuna. Okodoka Haydina Eritrea agare afunala lakaski lajinosuma agarowassi akkabeski kogošamowa bubiya kutu was kasono košitiňa lagala kayte kaynamma maja kayteki šukot godima  išigoliňana mallaytiňa Ethiopia hakumatasina, agariyasina inna galla tamena kidabbu  asanaydaňa edetta lewen gonake. Okodaka ansala tummiňela kunamiňa bacasi tirkišat lakdiki  abaya baddala šibila toma lediki woyyo woyyo dabbu galla tamenatta kakad kalomasi naki asannay daňa Edetta kunama Agara sasowatta šan nawla naso gonake. Woynabbu O kunama agara inna kabinima galla tama 2018 otomenabbu nakaski minda abarmabbu kunama agra bubiyasi inna kabinima Galla tamena itidana burana kinama Galla kunama agarasi koibiša kišoma galla kiša kaso naki, aminidaňana somedaňa edetta šan nawla naso gonake.

 Inna galla tama otomenabbu kunama agarata lawetaňa natafki šan nawlanam kosiyya ekkena kittitiňa Erkukodisu galla kelida 1995 kin kibinki abaya baddala fada koma gerbebebuna batafala tagimebuna kurugadasi kurugasumme gebedasi gebedaňa summe kolilasi nakolilike summabbu kunama kiše bibena ummena kokoba uturabbu inne galla kelida 2018 ta batafala taggimebu koniyala dofatinabbu nawos komasi galla tamena otomabbu aftaton gonake.

O kunama agara serggalana tokonalana mokosimame. laga ansale salliyela woiniyo gonuma kunama Agara sasame. inna bakatena sellasina kayetennima, kime kuname urfe katu. Konella sogella kaša. lawete kasamaro. ellabbu sagudina tabile aw irawe tawdi. dummella dine laweta tame awsadi. kunamiňa furda turawodi. ňeliňana furdiňana kunamiňabbuna ñelabbu katato. katub ammarosu naki kunama Agara sasowatta šan nawla naso gonake. bubiyakin kunamiňa košera agasala kunama agarasina kittitiňa sina bada baya kosogomma kima kokka. kittitasi kida atima. awra takalla. išigolakin išigolata moda, kala sukakin sukata sukabbu kidiyitta nawda suka mannesi gudurtiyakin baddala nawda awra, kittita dinesi kosa tara. aba ulaňa are laga gan nasuma dabbu kunama agarasina kittitasina kosa tara kotadakin kotadata tanfeda kotada, Aggere kotada, darke kotadata inna kotade sattenayesi kokka baya elege išidowa akoča kalabbu kašinga fod kasu kawlaki galla tama košita acha tamabbu bubiňe ellab fedi naki otomenabbu edettaňa lewen gonake.

Woinabbu, Inna kabinima galla tamena kunama agarasi bura galla itida galla koybišiňa galla kiša kaso gerala kišano itetala kišano ulabbu subu battadiyana nissaliňala kakobiniyya Americatte shimelbatte dumatte kakatte mišamowa kattakki 2017–awi šaskema galla tama 2018 košita galla tamenakin anata karkad kabichi naki edetta šan nawla nasogonake. woinokodoka osamiňanda eritrea kin fenki Ethiopia lajina kamba shimelba kolu gommowayesina darka kišambe tanfeda okodoka aggera košitiňa laga eritrea kin haydana tagamana tagis keyano nomowa nitakki lajina godda memowassi abanyonuki nite lawaki kunameya baca fardala nokotafki koybišeyasi nibicina  kogošake ditta, nikaski haydana tgamana kesono ninti noma usulowatta nikas nide nina dadanume.

Lawetaňa komaldowala natafki anaňame, awame, ayšame, anaňa awa mallaytame ayaša ayna mallaytame. Okodoka kunama agara sesame kime bubiňe sukabbu dugulabbu šakatabbu subu aňadi diyana nisaliňa dumiňa mina ňada furdiňa elle kašamowa katawa katakki, jola lilikabbu kokosoda gomma kunamiya furda maida kotowa kotakemabbu kunama agasakin širinende kokatawaki digina aw awsa furdala uleda amboba kubula kotu kobame kasamey. woina kunama agara baddala mema kotumanno kunama agarasi bubiyabbu ambamma. innana inna kokaleda bodena ašos kišama gallanda 2017 badala kasameki kunama ayniňa bile agasala ena bitama, ena ilita. ena sokodasa ena baraka ena itana. ena tika dabbu kakatawaki kunamiňa tummadala kako kašumburamey. Kunama koybiša baca kunama ňela ňaše bubiya sokamadima bacamma

 Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna

 Aba koibiša bacha mallayta Benino Abrahi America steta new york kin.