Home

Košomake dagasa

Ye košomake dagasa

Komalda lesumma šoma

Dagasa udumala gafis kolama

Ela durfa kokala tarkes kišama

 

Ella baredabbu

Amuskina sanabbu

Mengela jajenadabbu

Dede niňa Dagasa košomake

 

Ye Košomake komalda

Ana wida kišake dagasa

Košomake dagasa udumala

 

Dagasella dine ellab gon koynama

Darkella kiše amma kekabbu koluda koynama

Ayši ayni dabbu kokkida koynama

Tamma orita dagasa ana widabe

 

 Namara suma ninisuna deda dauske

Kusawa suma Ha yayo-skišona kiša dauske

Dumiya dina kikidama mena komintike

Dede niňa imba menabbu gunuske

 

Dagasa košomattino

Toma kulala sama kišona deda dausuttino

Nini abbasuna dede mena kosimettino

Oynale kunama darka jabata šaske ikke dagasiya dine dausuttino

 

 

Dede niňa Lawa haydabbu

imba konedabbu

Tagama jajenadabbu

Komalda šukiya šaske laga leddenakin dede niňa orita

 

O kunama košerame

Na kosso inna tagamena elemma kunama

Na kunamino dagasa dinela inna addadena elemma

Kunama igida inkalleno inna kokola kontimma

 

Eritreakoybiša masala

Galle30te kikama koybiša bacala

Tamfe arta kiňama koybiša masowalle

Na kišino iniňa dagasagata ummadab kidema

 

Inna bubiya kabac kakoma koybiňa

Košere tummiňe kakoma sulluma

Laga kiše jabidiki kakoma koybiša

Kakuluda kašima bubiya

 

Tamma higdef konala lakasso

Biša laga ita kule šabiya ibin kinolano

Agara masulata ingalla konala lakasuno

Agara bubiya lagiya kiwi kutudake haydam igitta kiyano

 

Bubiyakin kunama agara

Kususan kunama košera

Šabiyabbu komala kinamma hayda kiteke

Koda komalamma tagama kiteke

 

Kunama artesi mabusiya ita šomowalle kiki kililki

Bodesi jumaltabbu obellala kabbareski

Ellesi mabusa itala kiya faski

Kunama darka kišesi dagusa fanakala kiya faski

 

Šabiya kunama kitadanasi jumaltabbu fada koma kikki

Kunama dannoda kotalalinnimasi amuskina fanede kinolaki

Kunama artesi ondobabbu kiya kinolaki

Išoke kunama agarasi komala kinamma hayda

 

Woynabbu o kunama agara

Šabiya mengela nitakkema

Ay ondibi nafos kika gosubessa esabimmema

Šabiya kunamala kinama lilika anda bayamma

 

Targadaki hayda orowakin iša

Tummadiki komma dabowakin tikid kiša

Hayda addikedaki sullumeya kiša