Home

Tama fanakenalle kunama aggera kin aykoludano?

Šasuma fanaka saseda  kunama aggera košeriya konanda daridasi agariya olkomala tirkišas lakasumowabbu kunama košerasi hakumate masa kinna šifte masa kinna dariski inna hirenassi kakomowa kunama aggera samabbu aňkatiya kiteke.

Ide inna fanaka gera sama kišammowabu na kunamino inna kokala kimin kinama? suma korma waabu kontina bakatowa kosimme.  

Tamana kunama aggera nenedabbu šamma aggerowaye kokaloka aňňadisuma  nekeda šurka titi kokinyendena nitenni. Iša ditta kanadiyabbuna minta ola dawdana urfa tuňkala kosima dogoladowa inna fanaka memanda  kunama košera kotadanaňambe? Kofulki koybišiya leleda intina? Suma okitenassi, aggera urfala ikammowa dea. Ayšisi aggera arma kobinda, aggera awda koybidina, aggera lagana agarana jallabasi fiteta garmandabu kotak kinamowa tammake šillay kibal kišamowa dea. Inna fanakenalle aggera gurjajella agale koyamowassidabu koybaki ibacno obin kollike, oyake suma kabara kotik kinamme. Lakin sudenna sellenna Šabiya mabusa ita kuwaki was niňis gosumowa inna agasa maydaba kišama kunama aggerena dea. Koniyala fogadellana kinammabu baddiyala yaa fada akkura kole gomma. Inna kinti kitakki, aba nano? Fanakenabbu ay arba honana dadino?Anaňata ay afarano? suma kokelowaye nawsummowa dea aggera kokamalima kišamowa kotakema.

Aggera samowa aňgudabbu kasanemowa inna kišabbu inna kin fediyaki aykiminin dadino? Sumowa tama kakosima otomenalle naws kontina dada nekeda kišamowabu, aggerowa targaski minata kifegedanasi, kadorona nekede okoske.

  1. Aggera diibata kišaki laga kabara kotulki okontima tagame gomatabbu kinibišinasi  ayniyabu feski kowemanditta kam ikki dorosuna agara buluka kišammowa itakena heske.
  2. Kunama košera kotadana hirata gas gosubbu wabbu dalanuna kunyinuna koneya hummanuna damanowa, aggeranda manatowassi ayšibbu nibinibessa inna galla tama 2018 fanakenalle maydabu kosaňki, targada nikona dada.
  3. Uga masabbu košera konandiki innassi kakobbu tamma fajanosuma sulubebbu abayasi sudubiyasi niyana fanakala Šabiyasi nokkaylonowa koskoman ditta ekayloma kosimmowa nitakena heske.
  4. Gomata koneyala, tummada armeya nolake. Gudurtana kalmana šibabana ninake. sama sasowana tulediyakin nitakke. Inna sulubenaye bubiye koneyala ayšiňňi nikaki atonno? Inna šos kišannima tabilamma šuka tamabbu baceya asarala feda.
  5. Išamma šara farde ninatawa nussuki fanakeya bala fadana, gomara hoda, ayfa waada, furda baye totagedala nuta kareňki, lawittabu gonumowa košereya konandinnimowa kitakki agaseya kin inna jola lilikenaye saroda kinolaki kamaši.
  6. Usa sada damanela nuwa šaroňki, agara miskinowa kin mala tafuraňki jola lilikela nuta karenunowa ibiša dittiya hayda goddasi bora weyken nišomowabu abaya inna nafos kikki koteňgeneya kiminti kola gosumowa kitakki maltananuna kogošake.
  7. Ena aggera magadena antita nišaki ninama kalmowabbu tamfedasina darka kišasina išana borowa nisasaki nikki maronunasi tamana koludowa enokala kišamowa maydabu nitakena dada.
  8. Ibiša maftowa koneyokala ninake diyanno nikki niňinke. Oynabu eteki marosuma Kittiteya Erkukodisu kosimabu titiranuna nekeda kosimme. Kula nidena bakatowana ninamme. Oynabbu enakin koludamowa komalda masa niboki koybišeya nitalalinowa dea.

Tamana Erkukodisu nissale Aritomuna!!