Home

Aši obiňňe kimamale tummadowa tamabbu kakas taamodinasi tummadiňňela serkidina kogošake.

Kunama agara fanaka gerankin abayiyebu Lagiya minta Erku lamila  sullumabu  oyniyoski dannodiya kitalali kikannimasi baddiyala kolemma mengela kišano, tagama kosimme.

Iša ditta Kunama agara tummasumokowabbu oloma abaye bubiyesi boriya kutuki agariya šuka kofurdalana dannodiyasi arba taggima hoski šas kokeke. Innasi kokala maydowa, Kimamale obiňňa iddirowaye, koniyala koynama masiya sulub angudowayebbu darin kokki Kunama košerasi konandinasi šoňke. Inna baddala tamana kunama abaye kososoniya kalla fanakakin Fanakata agaliya kiyaronki Kunama agara tummada košumburenasidabbu tamatana niňin aton kokammowa wiňňa inta ukuniňňa tika. Kunama ňela ňaše agasala  kokka elega išiski elela toma biba les kaso gosumowana kantiki šad kaloke. Ide okodoka furdiyena ňeliya ňašena kokormeki ke ňelasina furdasi ňeliyella kallana furdiya kalla kobin kokki agasala kobal kosano tamata oyne Kunamiya tummadata kodenasi  Erkukodisu innasi urfa kišoki matareba issega kibinki bača gerbebala kosimowa ay Kunama kekabu kitakema hakowa deya. Kunama abaya Šabiya kišano helate ellide fanaka gerankin kunama agara kotadanasi kolama matarebanda Kunama agarasi bušukuda kola higidiya Sona jaba kin saroda kola Lagiya bura agitoda suma kamašowa tamatana asaňgiyankin saron kolammowana iša kišokessa aturiya komintinasi lawan gommowa aba Kunaman suma bubiya itakena kogošake. Ide inna kitakemma kunamam kosiya Kunamiya šuka fala agigatabbu kosaski italalinasi wajiba kišana. ayšisi furdeyana ňeleyana Kunameya šuka fala kosanki nitakemma kišaya aba ataka nakosasake, ka ňela natakke, dabbu botatana kunameya kotikakin battannišaki ňeleyana furdeyana nokormeki, Kunameya nafa bagana suňanuyya majeya bagana nokosoda gonumowa nitakena kogošake.

Lageya Erku lami igidala majeyana ankateyana nite gonunowa tummanumokowabbu kišana. Kuname furdana ňelana kososonena akkebenuki kokida maydabbu fon niša nonowana tummanuki šabiya bagana nibacimokowabbu kišana. Kosusan   Kimamale badda kin šuttata Giliyabu kokkidaki Kunama agara sasowa tummada ellala sokomaňki lilikellala koli kosaki higidiya koloma abaye baddala fada koma gerbeba kokki batafalabbu fonkoloma samowa urfiňňala kalatta kador kakana kogošake.

Ide aba kunama agara nakoske suma bubiya, aši andiňňe sebbunki šammowa   ayiba mayda kišamowabu kula dedesi šukiya fala maydowa kodor kaso šammowa kokala, tama kišayana inna ayiba maydena agitodki tummadiňňa katiribanasi kisbatiňňa kišamowa targasumma agaram kosiya, targasuna kogošake. Kunama koybiša bačenassi bagana lakasuma  kosiya, koykitiya koya gosumowa kitakki tummadiyata kidenasina bačena abasi alilikimme suma kunamam kossana Kunama sasala kiina ajalowa unalana kiina kišamowa kitakena kogošake.