Home

Kunama košera dannodasi kabinima bacena kobinna aw diinena akobinne arbana kogošamowa katakki dannodiňňa talalasi fedi. LATTA MlNTA ABARMANA KOMALDANA

Ka elliddebbu Kobinna aw dinela kokono harasgosuma tokora lawowa kunama sasowassina tummadiyala kišano samariya woyniyodala turba taggima kiša gosumowa asbatedina kogošake.

Ainaki baddala derñanamowa kalla Andowaye košoda itowaye šukafala issegowa koniyala kosso ikkesi tabila kutuki isasaki itatomma sabbatasi tammake Anna awra aw Theology manata kotawamma tabiliyabbu kokosasa kotakemma deda saganne Anna awra kitabakin minta kiše baroke nawn kikaki Anna awra matakkedabbu okobinkoloma kobinnowakin denata kosaki nakoli natoma anañasi awñgam iyaskema masalowa kokala imamale afiye kobinne bušukunki kobinne agasala akobinne agasalana sasiyabbu kunama tummadala gedana kokkana kokogomma tamfede angudenume. Inna kikoma sababowana kobinna manata ay kišabessa kurtogidiyakin tabiliyabbu isasa kolomma sabbatasi deya.

Šabiya hakumata kunama košera sasowa kitadanasi kowe feske ditta, inna aslama, inna kiristiyana aw katolika, keniša aw afa furda kobinimandabbu samanasuma aw etawama inamme, ide inna abura inna atareba inna bišibaba inna akosasandabbu ketawama inamme. Kunamanda kidowa kitada kolaki, lagiyanda sube bare Sonana Tika suba agasala harasuma Erkulami laga totomowa agitosunasi deya siyabiya. Ide inna sanabbu kanti katalalima hakowa deya. Innale kišaya košeriňňa aturam komintinnimasi kunama ayno abbariya asilama kišano kiristiyana kišano wola afa furda kobinima kunama bubiya kittitiyana tummadiya olkomala sokomaski, dannodiya kitalali kikanasi kibacina kogošake.  Kabacki kunamiňňa dannoda katalalimokala deya kaggošamowana niyatodimowa katalali kakanowa kokalasi kunama košeram kosimowabbu deya diina aw kobinne, bahara kokaddaki, kunama lagatana ora sukata kosa kolono otakema ditta diina aw kobina anis kosso kunama kulis kiša komme. Kunama kišaki, aslama kišana, kunama kišaki katolika kišana, kunama kišaki kaniša aw esbedesa kišana, okodoka kunama kišaki afa furda kobinima kišana. Woynabbu henuma kobinna talenoda ditta uleya agaleya kokobeyabbu Kunama nišamowakin kefetkenani kewlana helatellana kosimme. Woynabbu kunama kobinne kunama burena kunama tummadasi wase kosana dada kogošake ditta, kunama tummada kosaladame osana dadanume. Inna deya kašše aw Annakowena košoda ita komite akobinniyesi samonki tabila kutuna dadowa. Ide inna kobinnenaye okonandinowana, hira ekkenabbu kunama košeram šukiyabbu koski, konandiki anisumokala ditta, kunama košera aturale komintiyya waye waye, kobinowayena unutte kokominti lakamune kosamowa katakki inna kišannimasi hira ekkena kunamiňňa dannoda katalali kakanasi Laga minta ansale salliyela kakosima kuname Kittitiňňa Erkukodisu olkomala tummadki konella sogella, katuki, kosamarana kotaytana kunama agasala kusukanasi serkid kasanana kogošake. Kobiniňňe tummadiňňa wase kobiniňňe otonowana dannomunowa, Erkukodisu siyasata programa higidala serkid kabacki, dannodiňňa katalalima kulabbu kobinesi kille kidoroma programowa bobabbu ka ella hesuma kobinna talenosunana gajosuna maja kinamowana okodoka ay kobinna hakumatakin nawara ide hakumatana kobinnekin nawara kišaki ella ellolle kona kutumma secular kišama hakumata tufedasi koggas gosuma bacenalle kobinne arbana kogošagosumowa katakki inna olkomala serkidi. Inna kaminimokala deya sellasi kunama sama tašowana iñña Biba kišamana agigatela kotinkišama sama tašowa kasusu kadorkasobbu kula dede agitonki imena sama tašowa kotakki otonowa.