Home

Aken kofali kasokedabbu kolattama latta Sama šos kišanni.

Košita lagella uliyaňa kišama sama kinake. Okodoka košita lagowalle kosukama košerowayena uliyaňa kišama sama koynake.

Košerowaye sugunnema furda, kososona, lagiya minta, samara woyniyodana igidiyiddela sugunnema lagana neneda bura ayibe bubiye košita lagowa same kosana. Kunama agarana Ertireala kokosima košerowayekin ella kišaki, uliyaňa kišama laga minta, furda, kososona, samara woyniyodana, lagiyam išima nenedana laga burana kinama agaran deya.

Inna baddala kadoroma nekedenayena košerowa kurtogida aybena asbatala kotumabbu, košerella sama kolattana. Ka ella hediya feski, kotikokabbu šoski ilattanni. Sama data taggiman deya. Kula dedeta tabiliyabbu šasuna kogošake. Sama gummatabbuna akokelda sa kinama tabilabbu kolattana. Kunama agara galle mujella aw muje bare anabbu konandima dittiya galle alufebbu kokelana anabbu kos kinama agaran deya. Sama kolattanala faguda taggima šon kokosina. Lattabbu kodoroma dokomente, andekin sama tabiliyabbu šas komma kišaya fagude okosina. Iša gosubbu sama kosasa kokosasama atake, kosadiya ondobana lattiya ondobana kotakema sabbatasi angusuya agarowa wokilosuma sama šonki olattana. Laga gera gadimma Eritrea agara suluba baca tabiliyabbu kolattanasi šomumme. Aysisi dangirada arte okoske. Woina fanakowalle kosima kokka, ayniňa bile masana damana aňňadebbu kale kotik kiyamana ila kišoma tabilabbu kilattanasi darbesumowabbu sama tašowa kodoronasi šomumme. Šabiyana uliyitte killiki unusi kila kišoma tabilbbu Eritrea agara sama kifegeda kolanasi darbes gosumowa kanti godke. Eritrea bagana kittite fardala kantima kišayana, Eritrea laga sasa gufeda aw waala dabbu kakobucema fardowolle Eritrea samandabbu dokomentowaye waydadala Aslama kotikakin fenki košera ellesi šillay laga arsibala kokosimma kallabbu kolatta kokono inna Eritrea agara wokilosumanumema kosada kamini dabbu kowino šadke. Woinabbu Kunama samana aken kofali kasokedabbu dittiya kosada sasa kogošaman deya.  Tama fanakenalle Kunama ellidde Kunama sama malattake dabbu sakan gomma lattowaye kekitte dokowa dittiya fanakiya goňesumanume. Gogomiyala kilatta kidorkessa tagamowa kosinni. Agigatana kosadittabbu kabara serubeta salasumowa deya tagamowa.

 Sakasuma lattowaye kosada koynammowa kekabbu kesobbu nintina. Alfabetakin kibinki galla igidana kinamme. Fanaka inkakin inkata kosimino? Kekabbu kodoromana kosimme. Anda kamallema datam kosimowa ka kiša sosona kokala kurunga, ela kiše kife kiň kinama okitalana toma aykišabessa itaki, sosona adamekin daris kikki inake. Galle muje salle wasumma sama kilatta goski, Kunama kunama bilela elle toma kotakno elle otakemme sumowa anda kamalleke. Inna deya kosoda kinamma Kunama wokilosumma lattan godima. Akajjabbuna kosolabbu kodama masala deda damadesi ande fala nifali nišonasi ditta Kunama samandabbu nilattanasi kekanume. Itoma Kunama anda bubiya saminan danume. Annam šibaba kišomena, Kunamiya kotikana, kunamiya sama goňemeda deya sama taša kesasana. Agigatana kosadala kotinkišama saman deya kolattana kogošama. Kime kuname tama fanakenalle hayda memana dannodiňa anida gadana ajalala kosima okitala kakoske. Salufa kasonowa Kunama kunamiyabbu konandinowalle deya. Sulluma dayšedam kosima kišaya kosasasama ka kalma bujesuna. Targadowana kotafena kosada damana arte okosina. Innalle akokelada sa kinama tabilabbu sama tašowa kolattanasi šosuna. Inna koda gosumala ay ka itema bakatabbu kosasume dowanume. Gogomiyala kosasu turawosu. Kodama kalla kosadala kotinkišamana kunama agara sasowa wokilosuna sama kišamowa kotalalima kulabbu deya, kitaba aw dokomentabbu agarata salasuna. 

Woinabbu Padre Vitoriyo lattowa akka kišesi kokaya kiše nawi naso šana suma lilikiowa maida kišabbu, kunama agarasi geda gesuman ellowa ataka ellowa atakitta kolamana, kokka, ame akade eme akade ta kaka gasuma latta kišamowana, sellasi ajalala kakina kišamowa asbatesuna kogošake. Innakin feski, samanadiya kokelaki, lattiye naws kinolaki gogomiyala kidor kikaya maida. Kunama agarana kolattama latte šadiyabbu unusi kolilikima samela doggoga kiminina kogošake. Tamma waa lisubbu hediya burtukun kolutabbu, sama agitosuna tamfedowa innabbu šakariba kotu kišaya, sellasi sama tašowa kibin kikanala kosima fagudana koturuna haykana, malana, fitetowa ayokoma kišammowa asbatala kotuna kogošake.