Home

Eritrea Kunamam Itakena kogošama Erkukodisu kittita edetta.june 2018

 Ertereya Kunama košita laga koibiša kotalalimma anabbuna kommike. šamma akumata usulena Kunamowa kosasaki targaski ankatiya majiyana dannodiya kitalalinnimasi kommi košike.

Koibiša kulabbu kišayana targamakenki lakin siyasata tuša koinammena, kosa tarakinna, Kunama kidabbu tašatana tummada saladakin šanki ilima siyasata lilikana lilika aňada kokama kokona kalma koinammebbu Kunama tummada kisaladanasi Šabiya usulam hosumma arba kosimme. Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) abayiya kankasina abayaňandabbu koniyitta mindiyitta išonni. Kunama tummada kisanemasi šabiyakin aňadabbu intinnimowana kogošama fada koma kikana kišamowana ikki inna hirenassi komowa Kunama košerakin konyumama nume. Siyasata kalma kinamma, agarasi tummaski fardellata kikona kalma dausuma ka aw gummata kosatara, koňerana kida atimata gasunowa uyikelda kanti godima hakowa deya.

Erkukodisu kittita abaye odamowa kokala ňela ňašabbuna diina kotikabbu gasuma kišakessa ikama fada komeda abaye kibibilano tammata gollan gommowayebbu Kunama agarakin battasunan deya. Lakin hakala kotinkišama, tummadasi agasa maydaba kolama kosodabbu sagusuma sabbatasi Ertereya kittita aykalle aykosaki aykassi kolino Erkukodisu inkalle kosso imeda abayesina kibabadamme ide ibabadanni. Erkukodisu kittitita kišano maresi inna kida atimena bubiya kaggadno tammata mindiye barebbu komi lakaski innassi koma fagena ayšino dabbu uliyata kodeki okelakessa kasidana kosasana koitena. Lakin oina ayibowa daudoka dittiya oina kosodowabbu sagummowabbu aykalli kokoňabe? Aykalli haymbe? Tummada fardakin aykalli bettin kosabessa oinana kotakemme. Galle 15 ta ananelloka sellenki oinakalloka hayn gonke. Orasukella kišano marella kotaremowabbu kittitowa bušukusunas kessa galla kelida 2003 la bušukuna dada. Lakin išamme bušukusumme ide bušukusummowa kotakenasi šomumme. Otakena kalmowana koinamme ide oinannni. Oinakessa tamata ananella kokoytenan diyanno oinoka sellen gonke. Okoma kofegeda kosimme ide kosinni.

Erkukodisu agastana komita diiba tumma summada akussuma anabbuna agastana komita summada akkussumala tummada bagana kosama lilikena baganesi komita kidorno koddima kosada kominke. Inna komitena iminima kosadowa ililikima fardolle kodarmaki kogošama fanakolle nafon kokanasi sana atilladasi sana geda kišo kišike. Erkukodisu kosada kosasala kotinkišama kittitan deya. Lagakin feski ka kida etimanni. Lagakin feski kosimma šuka falata gasunni. Kogošama fanakolle kittitowa matarebabbu kossuma dokumentowa aw šuka falowa Kunama agaram itakenasi sakasuna. Ame baganedabbu botatomme galla 2003 la botatommo koddima kosada kosasa kominki aradiyabbu sakasso tammata Kunama fardakin širinende kokatawa kosame oine kanti godke. Baca fardala koloki kittita kanunakin baddala kosaki hemma botatomunasi kokamase femmowaye baddala kokama fada komowa tammata Kunama koibiša baca wasa kišamowa kokala tamana oinakin kokosasammena osa kolo gonke. Ka nafarakin Kittita aw akumata kalma kinamowa otakemme tamana wa kanakeki sogala koluke. Erkukodisutte sogala kolume ana oli kosammowa na isasab otakennino attile sogala kolu gonke. Mooda, kokka, kita atima, tummada buškumuna  gatowa ewiki tabila lušotta kede dabbu minda arta fanemayana fanedaňa kitikama kosimme. Tela akontalla kin kobinki inna botatinena Šabiya šaltutenayesi agigatana kosadala kodoroma šuka fala orata maggamana kišamowa Kunama sasowa mayda kitakena heske.

Kida atimana kosatarala malunni ide oina kososonowa kinama ka nafarette galle šebeta arfasuyana kasida masomme unutte madarmanni. Kunama sasowa itakema kišaya maydammamowa lewedakin lakamanni. Erkukodisu diina aw kobine bagana nume. Kašekinna kobinna kotadellakin diyadata košoda itesina maresi ankata kišoki dannodiyasi šaroski ibac gosuma kittitan deya. Binbilna košoda ita kililikimabbu kotadowayekin diyadatabbu Vatican ta aw suma Erkukodisu deya. Aysisi kobinna aw diina farde tummada helle kosamowabbu Kunama tummada kosaladana niyata kinammowa sabbatasi deya. Ka nafara otarena kotarena. Lakin jumlatabbu sukana agara kitarema elata Šabiyana taleniyena biloke deya. Ibacki fitetabbu koma agara kitarema ka siyasata ka nume. Asokama sabbatasi deya inna hirenatta makosoda gomamowa.

Masulata kotika koinamma, saluga tabiyatabbu arkanan kosame olatta gommowakin femaki kasida masoya imesi dargaňata makobbu amette marbatasi lakamubbu makotaytaki Erkukodisu matadananda kotikakin femmale kišayya Erkukodisuna mariyena dittiya, imedem alon kikidaki Erkukodisu ekuki etare goskema dabbu kowa kibin gommowaye ayniye imette sogala koluki ayelilino amesi asan gommo? Kidaňa akida gommodabbu darin kokamma kišaya Erkukodisu tagamella kinamme. Šabiya kasakala kokos gomma Kunamowayette maynama kotengena imekin ame matakema sabbatasi asanebbu masanebbu abayowa iki kibal fasuya sellasi akokelowa oina Amerikalabbu gonki olatta gommowaye kosana. Inna Kunama sasowa mayda kitakena heske.

Oinabbu elleta haradowa ka aňňade šukabbu hoda kišamowa otakki darimunowaye darin kokana maltana munowayena maltana muna. šigidana fardiyana taytiya kitakke. Fardiya taytiya kotakemma botatinesi Erkukodisu fanakiya ibalenni. Lakin Kunama sasowa itakki oina kowayekin bettisunasi koddimana kosadala kotinkišama kabara lewemana. Fanakiyasi Osamiňa Idris Mohamed nur bu mabinki elletana makadana kišamowa maydabbu katake.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!

Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu june 05/2018