Home

Kunama Association Of North America (KANA) Community Festivala Ammara Andabbu Tillaske.

North Americala kusukama kunama agara, galle bare anabbu tufen kodoroma Kunama kotada community festivala mindiya ekkenasi tela uya 25/08/2018 Akontalla amela America, Iowa State, Desmoines mandarala ammara andabbu kofurda kolutamowa wagowakin koytema kabara ossoske.

nna damanenabbu suda sate 3:00 kobinima Kunama Association of North Amerika (KANA) festivala fardowalle kunamowa wasosuma kowedena, kosalema ňadada jinisena, nafos kikama sulubenabbu košigidamowa baddala darke uda ana, kiše gayma kokomoki šikoda ana (šila ana) kokawaki furda sesa kokoweki fardiyata dummala aggerena gunufa, kokomintiki andiňňe sesa tolosa fanki mašankala biya gale nawn kikaki fardowassi ankata kišomabbuna ammara andabbu kokotaf kolutamowa kabarowa itafki ossoske.

Fardowa weykedala ekkena aša gabbadabbu kobinki faradowassi kotuno daňňosuma kulabbu KANA Community galle bare wasuma bitirita, kotadowa kolkolata manna Dawit Fafibu kotelama kulabbu ande kubula kotuno agarowa kotika andabbu dus kibake. Oyna kulabbu KANA kokkolata manna Dawit Fafi asannayda edetta agareta šas kolamala Communitowa edetta Idris Jesuwa ikida kišoke. Idris Jesuwa  Edittiyala kunama agara wasiya kišama ňeliyana furdiyana akkabesunasi koyšišaki KANA community tiribasina anidasi kalmiya bubiyabbu kokotafenasi abbares kišomowa koytema kabarowa ossoske. Okodoka South Dakota agodda kunama agarana wokiliyabbu tummadiya edetta šan kolamowa koytema kabarowa italalike.

Kunama Association of North America (KANA) community festivalenalle South Dakotakinna State aňňadekinna agara wokile okotafemowa baddala ňela aňňadena okotaf kolutama kišaki sasiyabbu darkena aggerena tanfedena deda damadiyenna agare 350 kin baddala kosane okotaf kolutamowa kabarowa itafki ossoske. Suda sate 3:00 kobinima KANA festivala furdowa kubula hoda jinisa aňňade kika ganki ašik sate 11:00 awadata ammarana kotika andabbu kofurdaki lawetena išišena kinaleki community tiribasi komaldata animuna kišamowa koliya koluki fetivalowa sullumabbuna batafalabbuna tillammowa Iowa, Desmoines mandarakin koytema kabarowa duwadiyabbu kitalalike.