Home

መግለጺ ሰደግኤ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል ሓሙሻይ ዓመት፡ መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፤

ጥቅምቲ 03፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት፡ ልዕሊ 365 ወገናትና ብዘሰቕቕ መንገዲ ዝተቐዘፉላ መራር ዕለት እያ። ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ፡ መንእሰያት፣ ኣደታትን ህጻውንትን ብጅምላ፡ ኣብ ሓንቲ ምሸት ዝሃለቑላ ክትከውን እንከላ፡ ኣብ'ዚ ዳር-ትርኢት'ዚ ሓንቲ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ፡ ከምኡ'ውን ሓድሽ ዕሸል ህጻን ምስ ኣዲኡ ብዘሰቕቕ መንገዲ ዝጠፍኡላ ዕለት እያ፤