Home

Fogadiyekin Kosasamma Akumata Higdef Usuloka

Kunama košera kibibilano suluba koweki galle 23 tesi bacana fiteta fardala kosimowa

 

  1. Kunama košera Erkulamila ankata kabbara giitana dauski afiya lagala gosunasi wasa kinamma kišamowa kitalalimana
  2. Erkulami ududiya bubiya Kunamiyabbu konadinnimasi kiminimowana
  3. Kunama Erkulamila ňeliya furdiya akkabeski košeriyabbu konandi budesunnimasi kiminima sabbatasina,
  4. Erkulami laga bura Kunama košera tabiliyabbu nafos kikannimasi kolaki košera aňňadesi bakata kišono Kunama bettalabbu lakaski jola meski šenšabbu kucuma sababowana,
  5. Kunama Kunama kišamokowabbu naa biya luša kitemme, kosasa kitemme, agitosuma biša lagowa unu hesuma gatabbu kibo kijiňki dumiya kakiya waski hesuma alebala daboski ikke kiselemme, oskola jabis kišono okosasamme, šigide sugunneski ifegedaki laga košitella kallabbu uburana bakatowa kolaki suga aleba galba biyende ayniyabbu kimintiki wiinaski unu hesuma alebala dabodinasi kisbatosumowa kabibilano deya suluba kakoweki bila kasaki tamata fiteta fardala kakosima.

Amimino ufkes kayano išigola suketa kakad kaloki lajinodima laga sakad kasomowa kimi kišomowano abarma abinanda ucuma laga saaa saaa dabbu kosoloki tammake Sona suba makala kin ašik Tole dabbu kokkidama wagena Kolloti, Agatit, Duday, Somba, Alibibi, Agiša Soli, Morkina sanga, Alibibi, Melebu, Kašarba, Are daba, Injara daba, Dahani badumma bubiya Kunamasi ugura kolaki badda laganda Hamasen, Seraye, Akaleguzay kin ňela aňňade kiko salasso Kunamasi tayende kugur kiyaki han kisame gonke. Tammake ondoba kifegedaki wuyn kiwino oboki omaki kina šurke hadasi kiddimala taleniye akumatotta koliki inna bišena nuful kasoya bariňňe agasa kakolana kuntale inna kalla nasonandabbu gomatommo akumatana kanunana koniyala kišamowabbu Kunameda biša ayniyesi šolda tantamitte kišoki han kugur kisameno oine tammake konedala kokoske.

Sogiyabbu kibo kijinki dumiya kakiya kutuma kinana tafuraski šurke haada kiddima bišana kuful daboski taleniyette širkatoski Kunama kimmiki, Kunamasi afiya lagakin kuguraki laga gerakin taleniye kiko fanaski amimibbu inna akumatenassi akumataňasuna Kunama kosina? Inna kommena ibibilamma Kunama kosina? Dahana kinama akumatambe inna bubiya kamimiki magis lakaski kubula keba kaso sunena? No inna kommena abibilano bila kasaki suluba kakoweki fitetodki kakosibbu tamana oina komma jinisowaye okotukušemmiya Šabiyette kakoneneki kaliki kakommiki ufkes kayabbu ayniňňebbu menala kira kakotuki tee bala kabalenasi hakambe? Erkukodisu lilikabbu tamakin anata deya bacowa kasakkinowa. Tamma ingida kebo kekki adabasi meloma wagiida medenaňaski komite kidorno suka sukabbu ironki fanen gonkedana kotik goske. Innana koňera, mamaja awran ditta Šabiya akumata Kunama košera kitadaki Erkulami agitosumma kišaya atos niňisunnimasi. Oinabbu inna koňerena fanen gommowayena doggagomu; ide fanedossi amanandabbu mekobin gommena doggagomu. Afa laga ayniya kuguraki adaba aw košera aňňade kikoki afiňňa laga Erkulami agitomunasi kiminima akumata dahana kinama nume; akumatiňňa numema ňeriyasi kakobinime. Urfine kasaya baciňňa kakki anidi.

Tamana erkukodisu Nissale Aritomuna!!