Home

Ibacki Fitetosuma Agara, Komaldala Koibišiya Kitena

Košita lagellala usulowassi aw akumatowassi koibaki baca kibonam kosiya siyasatabbube kotoronalabe ka kiša majala kommima agarokowa kišana.

 

Ye kommad godimowa ňaša aňňadiyiddeta gedina kišaki ime košera aw jinisabbu komma, siyasatabbu komma, kotoronabbu komma, okodoka samara oiniyodabbu komma, abbariya oiniyonunala nokosasana, nitena dada fulkuda damana bubiyalana deya. Innaye bubiyesi sokomadabbu kommandabbu kakidana. Ide komma, itoke anguske damadaske da inamme. 

Kunama komma bobiya šadiya aykakin fesso? dima kallale kišayya, kunama abaye oynama hamuma aw ankaladakin konandima ndeya. Aykedibbu dima kallale kišaya, kokalasi kunama agara laga sasana neneda bura kaišinda aňňadiyidde sugunnesuma sabbatasi inna laga burenatta waa nawmma helate bubiya košerowassi aykedabbu saron kolaki lagowa koniyala kotunasi agariňňa baddala amuska sanowaye tillambessa šuta agigite deya.

Ide kunama agara kososoniyabbu kišano furdiyabbu haikiyana kalmiyabbu  kimin kiňki oiniyosuma agara kišamowabbu kalmiya fos kooki kontinnimasina košerella kallabbuna lagiya minta issega kinammella kallabbu dibiyala kusukannimasi oya kotuda salan kolaki lagiya minta Erkulamikin komalda aturiya komintima subbiddadasi kokoke. Inna kišamowabbu kommima agarella išona dada kasida kona gawidammowano kunama agara košeriyabbu kittitoski fiteta arta kulabbu kotalalima Eritrea košita laga koibiša kin kogošama majowaye italalimmowabbu minda abarmabbu baca fardata dusunasi kasiba kišake. Agarella ka kišellam initenadada majowaye higidiyalana košeriyalana furdiyalana samariya oiniyodalana, data daminkišakin kobinki ay hakumata ankatos kišobbu imin kiňana maja kinake.  Šadiyabbu hakumata agara ula magadakin konandimandeya. Inna kišamasi dimala hakumata tillasuna sana bubiya kišano fitetosunowa agara jallabasidabbu kišana. Innakin šaski košere kinatawaki ellowassi olkomiyata kutuki ellowassi lagiya diibakin saros kolanasi kisanaki agara kimmima, imengeleki sulubasi kanuna baddala kolaki laga kiše maja kumus kibinima hakumatasi diktatoran dabbu kakidana. Ide Šabiya kunama agarala inna baddala derňadima nekedena waikekabbu tillasso kantiki kakkoibamowabbu deya baca kaboki fiteta fardala kakosimowa.

Ye kawdama kalla, baca ka šuka kiňama kišamowa ay minadumam itakema hakowa deya. Ide dimala ibacki fitetosuma agara koibišiya kitemmabbu baciya lage sebbala sakasso, sama awroka kiša tarfosuma konti kinamme kos kinamme. Kokalabbu kakayya Caina košita laga koibiša baca samala, galle 100 kobacki koibišiya kotalali kokamowa kodabbu nitikana. Inna galle mujella kikama baca tabilenalle agara šuka arta komalama kišamowa keka kotakema. Iša ditta igardema kigardeki ikama šuka kikano obinima nissiliyana agariya tummadana sakamummabbu galle mujella sugunnenki okoma bata falowabbu tammake oina lagowa košite fajana hirabbu laga sasala kokotakema subbiddadasi kolike.

Oinabbu ibacki fitetosuma agara ikama fanaka kika ditta koibišiya kiteki ke olima subbidadowatta tigis kišana kišamowa ay kunama kekabbu kitakena kogošake. Ide kunamiňňa koibišasi dabbu kaboma bacena kišayyana komaldiya hirata kakiki ojiya keledimma kande eliyasi sakadinnima baca kišamowa kunama agara tamana koda kideki maidabbu kibinina heske. Kabacki majiňňana sullumiňňa lagiňňa dibala katalaliki higidiňňa ayniňňebuna ňeliňňabbu kakkanadinala ay kunama tirisuna hesumme. Kunamesi ayniňňa bile kali kaleki košeriňňala kosima kommowa sarod kawlaki kainama kalmowabbu kunamiňňa tummada katiribannimasi abaye ominima ušurufa kišamowa ay wagala kosima kunama tiridittabbu kibinina kogošake.

Oinabbu kuname baddata dime šuttata dime kainama bakatiňňa komaldowa kittitiňňa afunala tummadiňňa katiribaki are lagala kosima kišano umme lagala kosima bubiya abacaciňňa iddire odoroma kamašanda darkellana abišellana turkellana ersasellana lakasunata kunamaňa koibiša baca mawinni suma kamašowa kabin kakki tilladiya ojabbu katalali.

Mesuma mesu, ikama fanaka kika, kogošama fiteta talabosu ditta, Eritrea sasala kišano Sona Jabala, Eritrea kunama lagiya homa arsibena higidiya kanada agitosuna majowa dogoladittabu kitalalina!!

Kunama Tummadana Ankatana Kunama Kišebbu Kotalalina!! 

Tamana Erkukodisu Nissile Aritomuna!!!