Home

Šabiya Antata Dictatora Esayas Afeworki, “Ethiopiatte Sulluma Gomata Naminke” Ski Ašik Udude Weykeski Arabe Lageta Kiki Ferma Kiyama Damanenalle Eritreasi Nafos Kišoma Sana Ay Tillasuma Kosso?

Ekkenabbu ‘sadalla kamidellabbu Anna maliyaka išanabe’ aw ‘sande gila olenabe?’ diyya kos kinamma kišamowabbu “ayya” deya kasiya kišanowa.

Šabiya lilikiya bajolinowaye uliyette takos konne kišamowabbu adabiyakin kidena bakata inamme. Oynabbu iggas gosumena, sulluma kidabbu kofoki niyatiyana sultatiya imira kigalle kikanasi kišamowa katakena kogošake.

Dawlate agariyana košitiya laga niyata kotu wamunasina nafiya kotalalinasi suňamuna kišamowabbu Ethiopia akumata ikama fada komowa lagowassina agarowassina nafosubessa itakenowa lagiya košitoke kosana. Iša ditta sasiyabbu likid kantimala Eritreatte Ethiopiatte akumate jinisabbuna, kodoriyabbuna dimokrasiya maje talalabbu mimi milemma akumate mišamowabbu inkeddab mikotaytano? sumowassi fantaša kogošana.

Košita laga Ethiopia danna fanedala kotinkišaki agaram etawama diibana diibowa etawama akumata mare aw ministerana cabiniyena kinnake. Okodoka kanuna olala (parlama)na, akumata kišama sana atilladana, nawara kišama alaloda ayniyena okosimabbu kanadi gosuma laga ndeya. Eritrea akumata fanakiyasi kodoroma akumata kidabbu tamata agarabbu katawama akumata issega kidoromma; ka ellokabbu kanadima dictator akumata ndeya. Ethiopia danna kanuna kussuki kosodamala Eritrea danna kanuna iwiki uykelda kosodalana guduratabbu gaski kanuna bagana suňasuma akumata ndeya. Ka kišana dimokrasiya maje talalala kaloyya bariye aňňade mišaki, Eritrea akumata Laga sasa Dawlate Tummadabbu hira lawsuma ka kiša maja mimabbu kokotakema dawlatekin hira abarmala kosimala; Ethiopia angusuyya agara majasi šaron kosoma dimokrasiya tikiledekin Ka kiša Maja Digosuma Commissiona (ሰብአዊ መብት ኮሚሽን)na Imba Takaleda (ዕምባ ጠባቂ) dabbu mikotakema tikilede kinnake. Kotorona gatalabbuna galle 27 anala Ethiopia Africala kokosima lagekin tawdabbu kulala kokosima lage šebowayekin ella kosimakin otatoki tawdabbu baddala kokosima lage šebowayela koki sawsumala; Eritrea okos košima fabrikena university itena kisey kinolaki galle 27 anala kos kišimowakinna barabbu kulata kidema laga kišake.  Oynabbu lage bariye kuyatte lagatte kokala aňňadimuyya sulluma gomatenalle ella kinolama ay kosso? Siyabiya komaldowa katalalinata koosada kogošama gadiyata ndeya.

Masa kosimmokowabu sulluma koske dinasi šos kišanni. Masa kosimmowa sulluma animindella kišayyana dimokrasiya maje lagowalle okotalalibbu agara kokaylittabbu suňas kimin kiňama damana kontimma kande sulluma koskeda šos kišanni. Košitiňňa laga Eritreala aniski ududa sabababbu kobaydala kakosima sabbatasi sulluma kosimmeno danna faneda isananni, ka kiša majasi salufa kasonnis kišimowa tama sulluma nakoke suma sella fanakakin kofegeda kosinasi agara koludayyana ite kinama haydowakin dogolas kišoma kosimme. Innalle sulluma gomatenabbu ududa dargišokola weykemuyyana agara ašikin andabbu lagiya kiwiki Ethiopiatana Sudantana kejimowakin ikoma kofegeda kosimme. Sulluma gomatowa kasakala “are-ota” kosibessa lus koma kabarowabbu usulowa sultata tonkoša koynamekin elli baredokabbu tamata Ministere 11lle saniya kowi kosanasi kokkelamala ministerellasi mabusa killimowa kotakke. No maliyakiyena okkayloki kula kode futtumma sullumena Eritrea agarasi  ay faydati kiko kišo?

Gerata iwiki kunamiňňa igidala sullumanda gomatena kulabbu kokkontima mengelowaye nawdinasi; ekkena kunamana mardana dala agarana biša lagela mon kokoyanasi kiminno kunamellana dalella šuka bilaša mibalke. Oynakin Tole biša lagowayela kasibabbu kunamette dalettesi agasa ges kišoki komaldala oboki sene kimaki ossu kolama kulabbu kunamesi ufulki bišiya dalesi šigis kišoke. Okodoka kunama agarasi Tole sukakin kiboki bišiyetana kide kinnimasi ordinabbu kolake. Šasuma sambatenalle Awrellio Jakomino, Ugaro igida sukela kokosima ka ande ummaski Erkukodisu kittita bušukudasi kika gomatosso obin kokana kokumala, kunama kiša saganna galle 15-17 koynamesi turka kiwebbu ime okkoyše kibinina kišamowa abbares kišoke. Inna aba sulluma hedan suma Šabiyakin kikoma ordina kišamowa kunama agara mayda kitakena kogošake. Inna sababenabbu kosasa kišommiya guduratabbu turka kiwema kunama kišowayekin dedella osoma turkowabbu kodiya kiya fasuma kišimowa kotalalike.

Innabbu Šabiya antata dictatora Esayas Afeworki, “Ethiopiatte sulluma gomata naminke” ski ašik udude weykeski, Arabe lageta kiki ferma kiyayana košitiňňa laga Eritreasi kišano agariyasi nafosuma sana ellana tillasummokowa dittiya Eritrea lagasina agarasina ašikin andabbu haydala kutu gosumowana ajalala kakosimowa katakki inna daba tunenakin kakobesanasi dinnariňňe maydabbu weyd kakkolli.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!