Home

Aginjara Šabiya Usula, Tama Konti Gosuma Šimalenabbu, Habeda Kotu Kišaki, Summadebbu Soga Kola Gosumowa, Kotakke.

Inna damanenabbu, tela uya 28/08/2018 Amela, Franko Kobaba, Barantu agaresi, summada kimin kišoke. Inna summadenalle,

“Americala, ekke mennama aše, aweki ekolattabbu, orgata massu masobbu, eliki ekke kekida” dabbu agarowa kimamajinasi darbes kutamowa kasakakin nawosuma kabarowa italalike.

Okodoka tela uya 9/9/2018 amela, Karkaša manna Luter Musana agaresi summada kimin kišomowa kotakke. Inna summadenalle “ekkeda kadala kokosima aše, aweki forma wamubbu, ekke askarebe, sibilebe dowa katalali” ski, agarowa urfa kotasunasi darbesso, agara kasa kišomma wiis gosuma kulabbu, “dede damade 5 kenolabbu makina kosasa kokanaňamma” dabbu, folaysunasi darbesumowa irawe kasakakin abbarenke.

Aginjara Šabiya usula tamana agara urfa kitakenasi kalusiye kisodano mamajabbuna foforabbuna agarasi kokki haddadon gomma tabilowa anin kokki gamuyana, Šabiya usula na kišabessa agare otakemowabbu usulowassi ašikin andabbu kokkoybaki ke diibeta hulen gommowa kotakke. Oynabbu Šabiya usula ay damanabbu kunamasina Eritrea agarasi kimin kišona mayda kosimmowa agara itakki babara uyella kokala tummaski usulena sarodasi kibacina kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!