Home

Šabiya Hakumata Agara Kasakala Mabuse Sakanakedabbu Išatas Gosumowa Kotakke.

Šabiya hakumata tama fanakenalle mabusakin sakan gonakedabbu mabusala jajenadabbu kisabbimena badabbu kokkamali kosama  kunama kiša ellide sakas gosumowa kasakakin nawosuma kabaram oratoske.

 

Inna damanenabbu Tahaddiso mabusa itala ya gerbebabbu kosabbi kolama Gage iwa kida kotakemma Gega košitella sakasumowa kotakke. Okodoka tela uya 13/09/2018 amelana Adanno Gallasi Barentu sillaye mabusa itakin kolano yomowa kotakke. Kabarowa itafki ossosumala Adanno si mabusakin kolama sababa Gaga fila kinano koniyala imirosumakin ašiye konala kotuki jarimatakin kolajinasi kišamowa kitafki ossoske.

Innakin gata aňňadabbu Eritreala šenša ajala taggimam hellis gosumowa kotalalike.

Eritreala lila šenšam kosimowa hakumatowa unyumanasi darbesuma kišayyana, tama fanakenalle keka kiša gosumowa kotakke. Inna damanenabbu lila šenšabbu hays gosuma agarowassi Hakumata Higdef bulukabbu kina kikoki agarowalle mašammasi nakfa 700.00 dabos gosumowa kotalalike.

Aginjara Šabiya hakumata, Eritrea agaresina bubiyakin kunama košerasi  lilabbu kiya kolanasi bišiye sakas kišono sas kibo kikammowa baddala sesende meterabbu kiminti kišono iboma kišowana tefasi kuful kikki gosumowa šasuma kabaraňela šan maula maso mašimowa kokayyidada.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!