Home

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) Ka Nafara Dittiya Kunama Košera Gummata Majasi Deya Galle 23si Kibacki Fitetosuma - Alatta Asselman Erkukodisukin

Waydada:-

Ankatonuma Ertereya Kunama, Inna latta goodena galle 23 koibiṧa bacana fitetowana katireyowa woja kiṧamowabbu fanakana urfana niṧoki nokotulenasi yedettaṅana kowwaṅana salan gonake.

Ṅeleya Kunameyabbu kiṧama sabbatasi babara uyella kommeya kabaranda targadeya kitaf kesomowa kokala nokotulenasi amanidaṅa.

Galle 23 bacana fiteta mema kulabbu Kunama koibiṧa bacasi ṧidauda aṅṅadata kifegedama siyasata daṅṅoda Africa gilala kontike kotelake tolliske. Inna Afrika gilala konti gosuma kofegeda aca tamena igidenalle kokosima agaresi lilikana laweta aṅṅade koinanasi kisiboske. Elle kofegedossi kabbatenki amanidabbu totagemmala elle kofegedowa kokoibaki baganiyabbu suṅanki ṧooma kulludala koluki amanida mintabbu selenadala kakoske. Ertereyalana inna kofegeda acena isabbimana amanida kiṧoma gatabbu gas goske. Kunamana Ertereya koṧerella kallabbu Afrikala kosima siyasata acenabbu kosanenowa wajiba. No kimeki galle 23 bacana fiteta kulabbu Kunama koṧerella kallabbu ay anakeno? Amanidabbu kofegedossi kake kabbated godibe ṧoma kulludala amanida minta damanala kakosibe? No anakema bakataki koṧerella kallabbu ay kiṧa? suma kokelenayesi kikasima latta kiṧama sabbatasi deya kotuleya kogoṧamowa. Sulluma kotula kiṧa keso.

Africala kosima siyasata daṅṅoda:- Africa gila, siyasatana kotorona ammarabbu kitomowabbu laga sasa sultata tonkoṧina akumate niyatana nafana digosuma igida kiṧake. Kosusan koṧitiṅṅa laga Ertereya lagana bahara uda burabbu strategiya gadibana girmata kinama sabbatasi sultata tonkoṧa koinama akumatowaye lilikana niyata oisuma laga minta kiṧake. Ertereya koibiṧam kotalalima kulabbu kiṧayana Ṧabiya/Higdef usula mara kamalowa sabababbu ṧamma galle 27, Ertereya laga kiṧano agara mabusala kiṧike. Ududa masowa Ethiopiatte Ertereyatte bariyesi kollabbu kasaratata kinaboma alalitta masanda Ṧabiya akumatam itelamowa kosibbu, lakin galle 27si Ethiopia akumata kotoroniya kiṧano lilika tauda ammarabbu hira inkassi kolino kime Ertereyane aykalle kakosibessa ududam oikesuma kulabbu Higdef usula koṅera ay kiṧabessa yikiṧamma agara kosimme. Targasummedabbu kimaskama kimmi kiya kiṧima Kunama koṧerana Erkukodisu hellala kosima Kunamowana Ertereya kasakakin Higdef maa kitoma ufkes kolano iṧima Kunamowayette lilika siyasata targadana ula afiyata gatabbu saudimala kulyette lagette kiṧamowa kekiyabbu kantike. Higdef usula ṧamma galle 27 si aykalli botatos kiṅera kiṧibessa kekabbu kotakke otalalike ṧutonke. Erkukodisu kittitella kallabbu Kunamasi aykalli kanaki tabesso Higdef usula akumatella kallabbu Kunamasi aykalli kimengelebessa kantike. Ethiopia akumata SAWRATA DIMOKRASIYOWABBU kosodaki galle 27la siyasata, demokrasiyana kotorona ammara aykalli katabesubessa Higdef usula Isaias Afwerqi Addis Ababa koki aṧirma kobininata kofegedamowa Ethiopia televissionabbu kekowa kantike katalalike. Innassi kormena Ertereyana kosimme; aysisi wiyya bibabbu kinti gosuma sabbatasi. Ethiopiala kontima siyasatana kotorona kofegedowa kibin kikamma Ertereyana attile Higdef botatakin furos kiṧammokowa deya.

Oinabbu Africa gilanda IGAAD olkomala kokosima laga minte, Ertereya, Ethiopia, Kenya, Sudane bariyena, Djibouti, Somaliye sattiye kofegeda ṧimalam iyano faytadala kokoske. Minde bariyebbu lakanki akumatana agarella kallabbu animuna kiṧaya kofegedossi urfiya bubiyabbu kabbatenki;

  1. Ka kiṧa (nafara kiṧano gummata Individual or group rights)na dimokrasiya majana,
  2. Kotorona ammara majana,
  3. Sultata geeda kosa tabiyatowayena sanala kutubbu olutamma kiṧamma kiṧaya Africa gilala dannomunnimowa kotalalike.

Oinabbu inna kofegeda ṧimalena deya Ertereyatte Ethiopiatte ududa kotakallowa mussuki mikosullumaki animunasi kisbatosumowa. Inna kofegeda ṧimalenassi badalabbu kosaki doron gomme kotoronabbuna siyasata kalmabbu tonkoṧa kosama akumatowaye deya. Aysisi dimale kiṧaya Ertereyatte Ethiopiayatte mikonenema kiṧaya Africa gilala kosima burowa kiṧano bahara udowaye kokailittabbu nafon kikanasi. Oina sabbatasi Americana Auroppe maromma gujena Russiyatte Chinatte marommowayette kotoronana siyasata kalma hellida-sa (influence) kalladabbu soga kokola gommowa kanti godke.

Ertereyala kosima siyasata daṅṅoda:- Ertereyala kosima Higdef usula ṧamma galle 27 si kofegeda kolaki, kofegeda apostole kililiki iyaki imalyimowa kakormenni. Akumatella galle 27 si kofegeda kinammabbu gasunowa agarolle kinama kokkana askamakin kerima kiṧamowa deya. Ṧabiya/Higdef usula Ertereya agarasi aykalli kiskamabessa oine kantike. Kotorona tikilede awsaski agara oiniyoda kussuki agara sullumabbu kuta karesuna bakatowa oikesuna udabbu mabusa ite 360 kin baddata kitaki laga kiṧasi galle 27si maa kitomaki tamma sellata unu etawama tabilokowabbu kamimiki assi kakoke. Inna bubiya Ertereya agara targasunni, targasuyana ella kamininni da botatana askamakin fesumabbu, hesuma masa kiboki masata has katuki, ukuma laga kiṧe bura buṧukus kolaki, tafuraski, kanuniya bajolinowayebbu kotorona irawe bubiye kiseki akumata hirabbu biya bota kitaki sandabbu girba biya dabommette kallaski aykaminibessa ayniṅṅe kantima ṧutowa deya. Koṧere maja baganabbu kosodaki koṧerella maja kumusuma siyasata siyaba kikoki koṧere bagana lakaske. Koṧere igidiya ayniyebbu kokonadina majowa bubiya kumuski laga kiṧano bahara bura koniya takasa ugusiyala kutuki koṧere bettalabbu gonki jola memunasi kiminke. Innabbu Ertereyala kosima siyasata gatowa ka kiṧa maja, dimokrasiya maja, kotorona maja bubiya akumatowa sokomas kikano laga koṧite ṧenṧabbuna dagadabbu arda kokomintima fardan kišake. Galle 27 si Higdef usula lilikabbu kakosodanasi dorosumowabbu oine tammata “ame samara oiniyodabbu ammaromame, kotorona siyasata kalma taggima maynamedabbu” botatonki uliyabbu numurata angudebbu Ethiopiala kokosima numuratabbu diyadata kosama Tigringa gunusumowassi koskama koiname tamma kotoronana, siyasata lilikana, dimokrasiya ammara mara siyababbu Africa gilala jola komaldowaye dabbu kokotakema hirala koloke. Ertereya koṧere kontasattowayesina inaskama botaton koinamowa tammake bubiṅṅe kotorona ammarala hirellala kako sausso ufkes kiyano kimende koṧita laga kowi hulenki babara uyella kimaskama koinama Tigray koṧitesi osamaṅedabbu alon kikidaki kubula babbu soga kokola gonke. Lakin attile Higdef usula saron kolaki kofegeda aca tamowassi kabatenki osamiyette kotoronana siyasata lilikabbu kotonossi attile akosse nume. Numuratabbu ame arte dabbu lakin koṧerelle lilikana lawetana komassoki Ertereyasi hira gata bubiyabbu jola kolake. Lakin attile targamumme ide fogadiyekin kokosasanasi ṧomumme. Tamana Africa gilala konti gosuma kofegeda acowa kokoibaki baganonki Ertereya koṧere bubiyesi kowwa kabinki awe aw badaṅa kasabbu tankolotta dudin gonke. Tamakin anata Africa gilala konti gosuma kofegedowatte saudki Higdef usulasi kabbaredimma kiṧaya Ertereya koṧita lagella kallabbu anisuna bakatowa kosimme. Botatoski Ertereyasi kotoronabbuna siyasatabbu jola kolamowa kintiki fogadiyekin kosasaki Higdef usula polisiye bubiye saroski aca tamabbu fedimma kiṧaya Africa gilala kokosima dimokrasiya elate tummanki okosamaraki Afrika gila koṧita laga sawara tama kodoronnima damana kosimme, bakatowana wadiya.

Lattena mintiya ekkena kulis konaňamma ekotule.