Home

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) Ka Nafara Dittiya Kunama Košera Gummata Majasi Deya Galle 23si Kibacki Fitetosuma; Latta Minta Ekkena, Alatta Asselman Erkukodisukin

Ertereya-Ethiopia Ududa Kotakallana Komaldiya Hirowana

Ertereyatte Ethiopiyatte ududa kotakalla galle 20 kikke. Galla kelida 1998 la Ṧabiya akumata botatiyabbu kitela kutuma ududa masowa tamma 2018, galle 20 waske.

Inna galle 20nayela Ertereyala ay bayi kantibessa kakormenni. Kos kiṧima masanda ṧabiyam itelamowana sosiyasi ududa masandabbu kodorke ditta kotakallowa kiṧano tamfede muje alufebbu kimalama masowana kotorona masan deya. Higdef/ṧabiya mare kotorona demokrasiyana ka kiṧa maja usula lawetasi azille kosaki azillebbu komalama sabbatasi Ethiopia kotoronabbu kotonasi tuffammo Ethiopia akumata ibin kikana kukumossi deya masowa oikemma. Akumata luṧa sultatiyakin agarasi lakasumaskessa galle 30 si ṧuka jabiski koṧita laga koibiṧa kitalalima agarasi innakes kinnema masa toma bibbimata sokos kutuna dadanume. Tamana tummaba lage ardanki ududa kotakallowa kanunabbu kofalemossi ditta aritata haydala kakosina. Aysisi Higdef sultatiya imiran ditta agara sulluma gadiyatiya kiṧammowabbu. Tamana unu itelama ududa masowabbu ora suka aykalle Ethiopiata kokadabessa itakemokowa itakke. Tamana botatos kofalki Badumma nakas nakoke, innassi deya kabacki fitetodimaski kososoniya kalla kubula bowabbu soga kakolanasi tuffasunaṅa. Kubulabbu kotorona kiṧano siyasata tauda aw ammara kakonnimowa ṧamma galle 27la aykalli kubula kabaki aykalli palasse, ite, kotorona ammara katabedibessa oine kantike. Ududa masa kotakallowa tama komaldiya hirasi kaloke. Laga sasa kanunabbu kosodowa kakanasi wajibana kisbatana; aysisi laga sasowa ossoski kosaski oṧalosuma sabbatasi. Awra etetabbu ududa kotakallowa ifira kitenaṅa. Itema ifira aw ibiṧowa Higdef usula marabbu koma dittiya Iṧigola Ethiopia/Tigray agara kanunabbu kosodama osama agara kiṧaki kabbatesumokowabbu kiṧamowa deya. Ella kinamme bare kinamme. Higdef usula aba kanunabbu nakosodake sunale kiṧaya amino Ertereya kasakala kosima agarossi kanunabbu marosunasi darbesumma? Aminno laga kiṧe kanunittabbu mabusa okobinki alalodittabbu mabusa itela sammen kosa koṧino? Aminno laga koṧite kotik kiyamowa kofaliki hediyabbu kokosodana kanunowa ussumma? Be fediyabbu ududa kotakallowa masakin kanuna tabilowa etawammiyabbu masa iboki agara tamfeda ṧuka koṧṧema kulabbu kanuna ududasso dimale kiṧaya Ṧabiya/higdef usula kanunabbu kosoda, dimokrasiya usulabbu laga koṧite ankata digoda usulossi azila kiṧaki tamana aziloka kiṧamowa deya.