Home

Galla Igida 2018nalle Kunama Agara Baciyala Kinama Tiribana Erkukodisu Agariyasiddabbu Kitirima Kalmana. (Latta Minta Abarma)

2. Kunama agara tummadiyala hosuma arba.

2.1. Agara tummada Šimelba gatalabu:-

Erkukodisu kunama uddoda Kittitiya kišama kande kunamiya sokomaski tummadiya kitalali kišoki ikki marosunasi kisbitiyandea. Inna bobabbu agara agasala kokontima bukunade kosas kiniteki ay damanabbu abaya lilika waga kitennimasi kibicimowabu agara tummada dahabasi šušawa kin kase katawamowa kokala fuuski fardiye kussu kišomowabu adagala goski dabesumowana dekesuma šabiya šaltutowakin aňňada kosimme. Erkukodisu tela 2/2018 la agara summade kika gaski manniyebuna sukiyiddabu kususu kidoroma tummada tarše susa dorowa kulabu kimima agara agasala kontima tummada kofegedowa aybessa wiňňabu kantike.

Antakin kakiša kolama kosada gerbebowa kulabu Šabiya Šimelba kuwanasi bora takkes dawsumowa Šabiya ayniyam šutosuma hakowa dea. Okodoka agara niyatiyabu kittita hellala sofski aykakalli siyasata kosasaki tummadiya itaf kika bessa oyne wabu kanti kaloke.

2.2       Agara tummada Eritrea kasakata:- Kunama agara abacaca iddira kittitiya badala laka suma agara kinamowa fanaka gera kin kotalalima hakowa dea. Erkukodisu agariya agasala waykekabbuna mogodabuna Eritrea kasa kala kosima agarowalle hellis kišomowabu acca ma kitoma lakasuma agarowana kittitiya bada kin išamme. Šabiya Erkukodisu yette agariyette moda kinasaleki ambos kinolanasiddabu unu isanamma sana kosimme. Tamata siyasatiya bajolinanda kunamasi kunamabu kiya suma kamašowa siyabiya šadiya agasiňňala kokka kutuki asalada kanolabbu agara kittita bagana lakasubbu ide kittita kunamiya kiyabu kokkowa agasiňňala fesubbu bacowa ambara lakasunasi kiminke. Iša ditta inna Šabiya matarebenabbu kanitema ajalebbu abedimmowabu agariňňa tummada galla keleda kotafa kotafemowa kin dogolasuma kosimme. Šabiya inna galla igida 2018 agasenalle urfiya bubiyabbuna gudurtiya bubiyabuna kisanaki košere bubiye kin atawabbu kunamala summade aykakalle kika gasubessa kekabbu kokotakke. Šabiyam nawsuma kokele bubiye kasidiya košera bode kittita oynammeno amokesi akaki doroňgonube? Erkukodisu kittita ena akumatamma henuya ayneyabu kabbu efali ditta nuda gonumena kalmaňa kin baddala dowa kasa maa wada kosoke. Inna ayibena Erkukodisu kunama tummadala kille kutuma terabowa ilatteki fakeski buski išima ojowa dea.

2.3.      Sudan kasakala kosima kunama agara tummada:- Sudan kasa kala kosima kunamiňňa agara elle oytema bakatowa kokala kiteki Erkukodisu tabila kutuki ikki gasumowabbu agariňňa tummada waga kibinki kittitiya badigira kišaki sagus goske. Bubiya kin tela akontalla Ethiopia Eritrea sullumandabu fanemma fanakala innabbu kakomamajimeski biya gulbam fesumende kote feslakaski beniya firkiski abšir nakoske suma agara kalma konandimowa Erkukodisu ussuma tummada fardowalle kuwa lakasumowabbu dea.

2.4.      Isa lagela salas kišaki gosuma kunama agara agasala kinandima tummda:- Erkukodisu inna kalmena salas kišaki ibalkišannimasi Šimalba lajina kambala kitirima kalmokowa iwiki ašik Amerika lagela kišano Auropa lagela kusukama kunamowassi baciya memabbu agara mare kosada maydabu kinatawa kišomowabbu tammata mariyebu kanadi goske. Inna agarenassi sokomaski nibirella borabu kišanasi tummas kolama bobowabu tummada nafala kutana kodadanda Amerika Lagala kodoroma Community awsada dorowa agara ayniyam tillaske. Inna Communitenabbu urfa kokoňama kunama farda kin aňgušende kokotimowayesi aykakalli kitokabessa sudenna sellenna adawende maala kokki olutaki kareňgoňke.

2.5.      Ansale salliyela awsasuma tummada nafa:- Biida kin alba danna tallende bobiya gera Erkukodisu tummada. Inna tummadenaye kokala Šabiya usula min ajjala kosima kin kibiňki koybiša kakoma kulabu galle 27`nayela inna kokala kidoroma tummada kosimme. Agarasi ufkeski išimfanowa kin šaski sakas kišono ayniyabu kanadiki tummada hama kelesumma sabbatasi agara Šabiya kin kitema nafa kosimmowa lawetiyabu kikišaki Šabiya usula abayaňan ditta akumataňanumesgoske. Iša ditta Šabiya kosasa ikammeki Erkukodisu idoroma tummade bušukusunasi asaňgiyasi ita sana kišoki šokorsuyana Titi nya kallana kišamme.

Tamana kunama agara maydabu kitakena hesumowa, Šabiya usula kunama tummada bušukuski iki kibalenasiddabu isanamma kosimme. Gudurtabu kimiňki dawske. Šolda, fino hawa, šukkura, hama datebbu kiwaloki imin koski tabaroski tama kotika tokorala kuwaki koneda menabu gunuski kunama urfa nyanyumowalle lilikiya kifardanasi. “ Ekkesi ayšiňňi mewino obacki okofal gommo? laga sulluma kišama meko menenebbu goňki haken kokannibe? Kime hedima Erkukodisu baškullena masa asattowalle ajajabu gasuma agarowana hedke ditta kunama bode hedimme.”ski kunama ges kolanasi darbala koske. Tamana kunamowa išona kasam kosiya ame makofalno macuno tummadaňa maynake. Kittitaňata liňki nudame dowa dea.

3.      2018 baciňňa kosodala kokonti košima daňgirade.

3.1.      Šabiya usula kunama bacena bušukus kola kišoki hesumata kikki loloboski kunamasi, Ňeliya kinamma, furdiya kitakemma, Lagiya minta kinama kišamowa kotakkemma goskišobbu, košeriya kitada kolanasi kibinima matarebowa bacenassi anda ajalandea. Šabiya kalika kussuki sillayiya bodesi Erkukodisu baškulla kokala kisodaki, agarasi artingida kutumala ellesi  Erkukodisu baškulle asarandabbu kodiye asara likimunasi kiminki  bašakulle menyumkenki agarasi hayda mema kole kosomowabbu bacena kosodala  daňgirada anda kikoke.

3.2.      Šabiya usula Erkukodisu suňada natubbu lakasunaski, Minišena Sillayena Dayšada bulukedabu askare awsas kidorki mariye kunama abaya šadiya kosame aridabu kinatawa kikoki sate 24 Erkukodisu suňada kokotulenasi kibinima matarebowa dea.

3.3.      Baškulle ašesi nafabbu kibin kililiki ekke olomala eko kenene dabu agarasi sudenna sellenna kikaki doros gosumowana agara hediyittabu kibin kikanasi kisana gosumowana.

3.4.      Inna galla 2018 kasakenalle Šimelbala kosima kunama agarowassi ondobabbu Eritreata kokas kokinasi, kalusiye kunama deda tamfede kittitos kinolaki isamemowabbu  oloki lajina agarowassi kanunakin adagata kišamabbu kitemaki ikas kika kolino šabiya usula ibinki unyum kinolamowa bacenassi dangirada taggimandeya.

3.5.      Erkukodisu kunama tumma okila kišaki ibac gosso  Šabiya kunama daňkune summaski kittita kidoronasi darbeski asaňgiyana fuuciyana kišaki hakaski ika marosunasi, Amerika lagalabu kibinima matarebowa bobabbu amanatiya kosama akosase kisodamowa bacena dangiradasi kišamowa deya.

3.6.      Fetivalda kidabu kofoki kubula farde weykeski kunama agarakin maala kiwawinasi kiminimowana kunama agarasai šabiya fardata kikasinasi darbesumowa bacena dangiradasi kišamowa deya.  

3.7.      Innaye bubiye kiminki dawsuma kulabu kunama akosasedabu lakin kunama kotika teniyana koynammesi oyna tummada agaram idoroma KANA kominiti fardowassi okkoybaki Šabiyaňňa kišama kominiti kunama kidabu kodoronasi kikaki dorossumowa uliyana kunama tummada baganandeya.  

3.8.      Šabiya usula waykekabbu konasi bays kobinnala kuwaki  Kunama tummadana bacala agara kotafennimasi kimin gosumowa deya.

Amanabu Šabiya usula innakes kikki gasuma baca daňgirada fada kome min tamma Erkukodisu Kittitabu kišakoki kotakkeda sella fanakowa kin kobiňki tamma uyata unu darbesumma daňgirada kosimme. Inama kalmiya bubiyabu darbeske, isanake ditta  šosumme. Iša ditta  tamatana tabaroski amanida imintimme. Šabiya kalma kin baddala kunama agaram koski baciya baňkala lakasumowabu Erkukodisu baca sekendellasina kisanno iški summe. Šabiya Erkukodisu baganabu suňasuma keldala Erkukodisu minde bare anata faskomina. Erkukodisu siyasatabbuna lilika nadifitabbuna, anata kitomala Šabiya laga sandadende kulata kideki koňke. Erkukodisu kalma košeriya gudurtala kodoroman ditta ka nafara helata kišammowabu Šabiya šoski Kunama bacasi tomisunni. Ide kunama koybiša baciya memabbu fanaka itetala koytena.

Oynabu Šabiya daňgirade innakes kinenema ayfanakala gadibiya kokofegedaki baciňňa anisunnimasi kiminina kišamowabu tamana babara uyellakin diyadatabu serkid kabacki dimocrasiana alalana kolla goddana kanada awsad kadoronata tamana baca memam afara gosumowa kunama agara sasowa itakki baciya sulube takkos kewe lakasuna kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!