Ertereya akumata mujellakin baddata kosana Ertereya Kunamesi jumulatabbu kililikiki asaritta kibalfaske.