Home

Eritreatte Ethiopiatte Udada Kotakalla Sullumabbu Ifirala Eritrea Košita Laga Sadiyata (Erkolasa) Lilika

Iňalla usula Esayasna gujjilliyena tulemma ušurufowabbu, ududa kotakallanda sosa kosono tela uya 12/5/1998 amela Eritrea kime Ethiopiatte masa taggimala muwamowa kotakke.

Read more...

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta Asatta Alatta Asselman

Agara kišamowabbu orala oiniyodowa ufkes kiyano lajinoski sosone dirara kiša gosumowana kantike. Tamana Higdef usula allebbu ududa kanunabbu komalkema lagaňakin kesabbu gufediski lakin kanunabbu masowa kiboma Higdef usulan dabbu kommi kodoroma oššalowa kumuski “

Read more...

Idris Mohammed Nur Šuka Fala – Minta Abarma

 

  1.          Agarala kinama lilikana elema mengelana:-

Idris Mohammed Nur fanaka artasi kunama agarette gos kinamma kišamowabbu kunama ňela kišano furdiya ayšissa itakema kinammokowa dittiya košeriya jinisa korme kinama ka kišamowa kotakke. Innakedabbu Idris kunama agarala kinama lilika anda jola kišamowa nintina.

Read more...

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta abarma Alatta Asselman

Ethiopiayatte kinama kotengena:- Ňelabbu, kokobabbu, furdabbuna samara oiniyoda ududabbu ella kasama Ethiopia agarana akumatettena masa kiboki hira inkassi kakibessa kanti katakke.

Read more...

Subcategories