Home

DEDE NIŇA ORITA DAGASAM KOŠOMAKE LAGI FEDA. MINTA AKONSATTANA KOMALDANA

Dede niňa orita makilasi kobin lakaski laga inamoka fayyaske. Galla fanaka iddino agara bubiya biša ba imma fanaka kišake. Orita kiša Molida kokidamella,

Read more...

Benino Abrahi edetta

Ekkenabbu Erkukodsiu aradiya tantala mesana gomme bubiyesi uleyala afiyata saneyala batafala tamen nasoki galla tama edettema šan keula kaso naki nasame naso gonake.

Read more...

Andom jemal edetta

Ayken mišino Eritrea kunama koybisha dimokrasia suñada Erkukodisu aradia menala mesana gomme bubeye galla tama 2018 kidabu uleya afita saneyala batafala tamen nasoke. 

Read more...

GALLA IGIDA 2017

ERKUKODISU KITTITA SUŇADA

Eritrea Kunama koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu, Kunamiya koybiša baca tules kibinimakin tamata galle 22 anala kiggaski kunama abaya kišama Šabiya usulasi kuriya bobakin koti fasunasi fiteta jabiski baca memala koske.

Read more...

Edetta Europpa Norway-kin

Ekkena bubiyakin Andowa Anna aneneňa kišaki, Anna inna fanakenatta kakomasi maki Erkukodisu aradiyala mekosima baškullame inna asannayda edettenama kunamiňa agara bubiyata šan keula kaso maki Akode bare Zekiel Maliktte. Abdalla Šanutte. Europpa Norway kin deya. 

Read more...

Badi Marbati Edetta

Ekkenammu Erkukodisu aradiya tantala mikossi kabara agariňka ukunata šan mora kaho gomma ohamame . saneňala batafala oiniyodeňala Afiyata namiň nahoke.

Read more...

Ganana kini Edetta

Ayken mikosso osamaňa kunama agarame okodoka Erkukodisu aradiya mena šan mola gomame bubeye saneyala batafala oiniyodeyala afiyata kiša keso naki,

Read more...

Subcategories