Home

Luus koma bata fala kabara:/2017

 

Eritrea kunama dimokrasia suňada Erkukodisu koybiša baškulla iddire tamana babara uyella kalla šabiya usula šilale baddala fada koma kikki kasarata taggima keleke.

Read more...

Šingiruwa Fardabbu Na Komamaji?

Higdef usula Ertereya košera ňaňalowa kiwaloki afuniyala kutu kimimi kimengele gosuma fardowayekin ella Šingiruwa dabbu kotakema kubula kasala fardowa deya.

Read more...

Is the Shingiruwa Academy for Deception?

In the past and last two weeks, the Shingiruwa Academy of PFDJ, a manipulative stage where the regime deceives and solace ethnic minorities, was officially opened in the Kunama town of Barentu.

Read more...

Dede niňa orita dagasam košomake lagi feda. minta asatta

Orita kiša Badumme abacaca iddirana kiflowalle aw askara magadowalle masaa abacabbu kotakema berena aw tirišša ayniya, oyna kolama lebowabbu, išana bakata kos gosumiya andiya aw mariya menakin kišamanda kokka ordina memowabbu Badummesi bada koso gammo

Read more...

Tamana Fayyadi:

Kunama agasala kontima wa taytowa kišano siyasata kokkowa laga sasa agarela konti gosumowakin angada nume. Kime Kuname angudema wage bare satteta gedowa kawiki tummadi dowa deya kosakki gosuma.

Read more...

Tamana botatowakin sarodi kakosasa:

Attile kakosasa godimme. Attile malla kamalleke. Ka uliyasi nafosuna ikailona? Ka ankatiya gitiya dannoda wasa ayiba isabina? Galle aykalleta ananelloka selledi? Galla aykalleta tongila aw gintokabbu anidi?

Read more...

Erkulamikin Koytema Kabara:;2017

Erku Baškulla Fada Koma Tagis Kiyama Šabiya Usula Kunama Agara Kikki Haddados Gosumowa Kotakke.

“Abina ontiki asara likinke”mma masalowa Šabiya kibinno, Erkukodisu koybiša baškulla iddire okama fada komowa tagis kiyama Šabiya usula,

Read more...

Subcategories