Home

Dumeya Dagaseya selen nussumma kišaya agara duma nussunni:-

Kanadabbu fajanon kosama laga minte kosano akumate, duumiyala dagasiya ikke duguliye garibiye sugunnedala kišano tabeda marala tawatosumasi deya marata kokona.

Read more...

Kuname kakotakkema kakomamajime:

Kime Kuname ayniňa bilela mayda kakotakke. Fodiňa, buriňa, kosasiňa, targadiňa, Kunamiňa kasakala kanandima kida mayda baya, Kunama samala saniňabbu meniňabbu kallata kadoroma maydiya bayiya kekana kekemana deya.

Read more...

Be with flocks or be enslaved:

it’s very empirical to fly with the same feathers. That’s the best option for a human being to harmonize oneself with the other.

Read more...

Ay Fanakila Kunama Tummada bagana NANO?

kunama samala Kunama tummadala kosaladana komodana kiko gosuma Kunamena nano? inkano?

Read more...

DEDE NIŇA ORITA DAGASAM KOŠOMAKE LAGI FEDA. Minta Akussuma

Galle šikiliyoke igimma kulabbuEritrealaga farka abaya konakin koniyala kotuke.

Read more...

Aganjara Šabiya usula kanadiya moňgorowa kokkoybaki košitiya laga sakanki hulen gomme kibin gosumowa kotakke.

Inna damanenabbu tela 11/2017 kosakala Sillayiyesi, summada taggime kimin kišoki,

Read more...

DEDE NIŇA ORITA DAGASAM KOŠOMAKE LAGI FEDA. Minta asalla

Eritrealaga koybišasi  Eritreakošere 9de (eldaudiye) okotofema baca fardowalle Orita kiša Badumme  šukiya fitetabbu saroske.

Read more...

Subcategories