Home

Is the Shingiruwa Academy for Deception?

In the past and last two weeks, the Shingiruwa Academy of PFDJ, a manipulative stage where the regime deceives and solace ethnic minorities, was officially opened in the Kunama town of Barentu.

Read more...

Dede niňa orita dagasam košomake lagi feda. minta asatta

Orita kiša Badumme abacaca iddirana kiflowalle aw askara magadowalle masaa abacabbu kotakema berena aw tirišša ayniya, oyna kolama lebowabbu, išana bakata kos gosumiya andiya aw mariya menakin kišamanda kokka ordina memowabbu Badummesi bada koso gammo

Read more...

Tamana Fayyadi:

Kunama agasala kontima wa taytowa kišano siyasata kokkowa laga sasa agarela konti gosumowakin angada nume. Kime Kuname angudema wage bare satteta gedowa kawiki tummadi dowa deya kosakki gosuma.

Read more...

Tamana botatowakin sarodi kakosasa:

Attile kakosasa godimme. Attile malla kamalleke. Ka uliyasi nafosuna ikailona? Ka ankatiya gitiya dannoda wasa ayiba isabina? Galle aykalleta ananelloka selledi? Galla aykalleta tongila aw gintokabbu anidi?

Read more...

Erkulamikin Koytema Kabara:;2017

Erku Baškulla Fada Koma Tagis Kiyama Šabiya Usula Kunama Agara Kikki Haddados Gosumowa Kotakke.

“Abina ontiki asara likinke”mma masalowa Šabiya kibinno, Erkukodisu koybiša baškulla iddire okama fada komowa tagis kiyama Šabiya usula,

Read more...

Dede niňa orita dagasam košomake lagi feda. Minta abarma

Orita kiša Badumme suka deda kodiyowayette olima mindokowabbu fanaka arta kokammabbu bursala kososona, aw talima kososonata kuwake, oyna otomowalle kowama bulkowa fanaka arta  kokamma talimiya kokososoni komalama kulabbu, askara bulkiyedda  kisasano uyowakin bulkiyela kowaki saniya geda kokki koybiša bacowa anin kokki ganke. 

Read more...

DMLEK will kick PFDJ Out:

We told you sentiments are haunting us, Eritreans, that the doom of the Eritrean regime at the hand of minorities.

Read more...

Subcategories